Samospráva ÚMČ Praha 14

3

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
2/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 a na souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky Otevřít dokument
3/RMČ/2015 k návrhu na jmenování vedoucí odboru správy majetku a vedoucí odboru investičního Úřadu městské části Praha 14 a stanovení jejich platů Otevřít dokument
4/RMČ/2015 k prodloužení doby nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Praha 14 kulturní Otevřít dokument
5/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. Otevřít dokument
6/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
7/RMČ/2015 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů o záměru Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k.ú. Kyje Otevřít dokument
8/RMČ/2015 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
9/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace Otevřít dokument
10/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Korálek Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace Otevřít dokument
11/RMČ/2015 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
12/RMČ/2015 ke jmenování členů týmu pro supervizi Programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách na území m. č. Praha 14 Otevřít dokument
13/RMČ/2015 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na roky 2015 - 2016 v oblasti 1 - sociální a návazné služby Otevřít dokument
14/RMČ/2015 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného programu prevence kriminality MVČR na rok 2015 Otevřít dokument
15/RMČ/2015 k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2015 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
16/RMČ/2015 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2015 Otevřít dokument
17/RMČ/2015 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
18/RMČ/2015 k odpovědi na dopis k opakovanému vrácení faktury č. 1404040015 vystavené za neplnění smluvních podmínek vyplývajících ze SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 uzavřené s obchodní firmou Kaziko a. s. Otevřít dokument
19/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 782/25, v k. ú. Hloubětín, se společností O2 Czech Republic a.s. Otevřít dokument
20/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení potrubí dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 1779/2, k. ú. Hloubětín, v souvislosti s výstavbou sportovní haly Otevřít dokument
21/RMČ/2015 k uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0035/2014/OSMI_oddMD/1070 na pacht pozemku parc. č. 1760, díl č. 14 k. ú. Kyje; Otevřít dokument
22/RMČ/2015 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu č. 12 městské části Praha 14, Rochovská 766/18, Praha 9, jako sídla společnosti Otevřít dokument
23/RMČ/2015 k ukončení nájemních smluv na reklamní zařízení umístěných na pozemcích MČ Praha 14 uplynutím doby nájmu Otevřít dokument