Samospráva ÚMČ Praha 14

3

Číslo Jednání Soubor
95/RMČ/2006 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Rozšíření haly práškové lakovny Technocol, s. r. o., Lednická 351, Praha 14, k. ú. Kyje Otevřít dokument
94/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 s Armádou spásy Otevřít dokument
92/RMČ/2006 k informaci o řešení situace na ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
91/RMČ/2006 k informaci o výroční zprávě za školní rok 2005/2006 ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
93/RMČ/2006 k návrhu na odebrání osobního příplatku Mgr. Iloně Šťastné, ředitelce ZŠ Gen. Janouška po dobu 3 měsíců od 1. ledna 2007 Otevřít dokument
89/RMČ/2006 k návrhu na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova č. p. 1047 - 1053 na pozemcích parc. č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 jiného vlastníka vše v k. ú. Černý Most za kupní cenu 43.198.880 Kč v souladu se Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 ze dne 13. 12. 200 Otevřít dokument
88/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení nabídek obdržených k záměru na prodej bytového domu č. p. 905 včetně pozemku parc. č. 2681, ul. Slévačská, vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
87/RMČ/2006 k podané informaci o probíhající privatizaci bytového domu č. p. 645 na pozemku jiného vlastníka v ulici Kbelská, Praha 9 Otevřít dokument
86/RMČ/2006 k návrhu na zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu v ulici Rochovská 759, Praha 9 Otevřít dokument
85/RMČ/2006 k návrhu na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. května 2007 Otevřít dokument
84/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
83/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 645, ul. Kbelská, Praha 9 Otevřít dokument
82/RMČ/2006 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Servis tiskáren, renovace a recyklace náplní do tiskáren Otevřít dokument
79/RMČ/2006 k návrhu na úpravu odpisových plánů ZŠ a MŠ pro rok 2006 Otevřít dokument
81/RMČ/2006 k návrhu na vyhlášení grantů městské části Praha 14 pro rok 2007 Otevřít dokument
80/RMČ/2006 k návrhu na zadání veřejné zakázky Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka výpočetní techniky a nábytku Otevřít dokument
78/RMČ/2006 XIII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
77/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
90/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 296/06 mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument