Samospráva ÚMČ Praha 14

30

Číslo Jednání Soubor
22/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
23/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
24/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
25/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
26/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
27/RMČ/2012 k žádosti o prodloužení poskytnutí přístřeší v č. p. 1071, ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
28/RMČ/2012 k podání námitky k převodu obecních bytů Kpt. Stránského 993, 994, Praha 9 Otevřít dokument
29/RMČ/2012 k návrhu na schválení úpravy vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMP Otevřít dokument
30/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení č. 659/RMČ/2011 ze dne 5. 12. 2011 Otevřít dokument
31/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájemních smluv v nebytových prostorách objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
32/RMČ/2012 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
34/RMČ/2012 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2011 Otevřít dokument
35/RMČ/2012 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
36/RMČ/2012 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
37/RMČ/2012 k metodickému pokynu aplikace přenesené daňové povinnosti mezi městskou částí Praha 14 a Správou majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
38/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch I. etapa výstavba řadových rodinných domů, dělení pozemku pro izolované rodinné domy, technická a dopravní infrastruktura a další drobné stavby při ul. Dobrovolného, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
39/RMČ/2012 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti Landia Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6 na zkvalitnění parkových ploch a veřejného prostoru v oblasti Kyjí, Hostavic a Černého Mostu Otevřít dokument
40/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby Autocentrum Peugeot na pozemku parc. č. 2590/5 a 2590/19 v kat. území Kyje při ul. Skorkovská Otevřít dokument
41/RMČ/2012 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti Domansky, s. r. o., Českobrodská 566, Praha 9 - Kyje na rozvoj a údržbu nelesní a parkové zeleně na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
42/RMČ/2012 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20, hromadná garáž Otevřít dokument
43/RMČ/2012 k návrhu dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
44/RMČ/2012 k podání žádosti MHMP, odboru evidence, správy a využití majetku o svěření pozemku parc. č. 342 v k. ú. Černý Most při ulici Bryksova Otevřít dokument
45/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 NS č. NAP/58/02/013165/2008 na pronájem části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem převodu nájemního vztahu Otevřít dokument
46/RMČ/2012 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 45/1, o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
47/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení do pozemku parc. č. 2821 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
48/RMČ/2012 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2588/1, k. ú. Hloubětín a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění odbočovacího pruhu a pokládky kabelu 1 kV do pozemků parc. č. 2589/3, k. ú. Hloubětín, a parc. č. 2574/20, k. ú. Kyje, v souvislosti s výstavbou ČSPH v km 2,25 Vysočanské radiály Otevřít dokument
49/RMČ/2012 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 č. 31, Ronešova 1135/6, Praha 9, jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) Otevřít dokument
50/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
51/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
52/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument