Samospráva ÚMČ Praha 14

30

Číslo Jednání Soubor
20/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
21/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
22/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
23/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
24/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
25/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
26/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 546/RMČ/2019 a souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, tj. od 25. 9. 2019 do 24. 3. 2020 Otevřít dokument
27/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 06/SMP/06 ze dne 22. 2. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2007 s Českou stranou sociálně demokratickou, IČO: 00409171 Otevřít dokument
28/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
29/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
30/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
32/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
34/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemních smluv na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Most, z.s. Otevřít dokument
35/RMČ/2020 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 Otevřít dokument
36/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Recyklační středisko Průmyslová Otevřít dokument
37/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě s obchodní společností D&Z spol. s r. o., Údlická č. p. 761, Praha 8 Otevřít dokument
38/RMČ/2020 k návrhu na uzavření darovací smlouvy s organizací Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. Otevřít dokument
39/RMČ/2020 k výběru zhotovitele na projektovou dokumentaci Revitalizace Centrálního parku Černý Most Otevřít dokument
40/RMČ/2020 k podání žádosti o podporu na akci Energetická renovace Polikliniky Černý Most - Parník v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí Otevřít dokument
41/RMČ/2020 k návrhu na změnu a doplnění spádové oblasti m. č. Praha 14 z důvodu připravované změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol Otevřít dokument
42/RMČ/2020 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
43/RMČ/2020 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020 Otevřít dokument
44/RMČ/2020 k vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2020 Otevřít dokument
45/RMČ/2020 k výběru nájemce kavárny v parku v Pilské Otevřít dokument
46/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 221/684, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
47/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků Otevřít dokument
48/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
49/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
50/RMČ/2020 k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 531/6, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská Otevřít dokument