Samospráva ÚMČ Praha 14

30

Číslo Jednání Soubor
85/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
86/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
87/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
88/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
89/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
90/RMČ/2016 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
91/RMČ/2016 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
92/RMČ/2016 k informaci o výsledku první fáze prodeje části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 14, formou úplatného převodu a o konečném seznamu objektů s byty určenými k prodeji v druhé fázi Otevřít dokument
93/RMČ/2016 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2015 Otevřít dokument
94/RMČ/2016 ke změně interního předpisu Instrukce QI 61-01-15 Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
95/RMČ/2016 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Rajská zahrada - přemostění Otevřít dokument
96/RMČ/2016 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností SUPER SPORT, spol. s r. o., Na Pankráci 404/30a, Praha 4 Otevřít dokument
97/RMČ/2016 ke zprávě o průběhu zadání zakázky malého rozsahu na zpracovatele studie Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14 Otevřít dokument
98/RMČ/2016 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
99/RMČ/2016 k novému vydání Instrukce QI 61-01-03 V07R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument
100/RMČ/2016 k záměru na sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 a schválení nového znění zřizovací listiny MŠ Vybíralova 968 Otevřít dokument
101/RMČ/2016 na souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 ze 170 na 200 porcí a zřízení školní jídelny - výdejny s kapacitou 150 porcí od školního roku 2016/2017 Otevřít dokument
102/RMČ/2016 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2015/2016 z hlavní činnosti Otevřít dokument
103/RMČ/2016 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
104/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s účastí na služební cestě s IPRem - revitalizace sídlišť Otevřít dokument
105/RMČ/2016 k Memorandu o vzájemné spolupráci na pilotním projektu revitalizace pražských sídlišť - vnitroblok Vybíralova, Černý Most II, Praha 14 Otevřít dokument
106/RMČ/2016 k připojení se k Memorandu mezi městskými částmi Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 22, Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Kolovraty, Praha - Nedvězí, Praha - Koloděje, Praha - Královice a městem Říčany o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka Otevřít dokument
107/RMČ/2016 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra v rámci vyhlášeného Programu prevence kriminality na rok 2016 Otevřít dokument
108/RMČ/2016 k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2016 a schválení veřejnoprávní smlouvy Otevřít dokument
109/RMČ/2016 k úpravě vztahů městské části Praha 14 s oprávněnými osobami zapojenými do Státního integračního programu v roce 2016 a v letech následujících Otevřít dokument
110/RMČ/2016 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 63/RMČ/2016 ze dne 8. 2. 2016 Otevřít dokument
111/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2599/39, k. ú. Kyje k umístění směrové tabule Otevřít dokument
112/RMČ/2016 k odejmutí vodní plochy mezi ulicemi Borská a Jordánská ze svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
113/RMČ/2016 k revokaci usnesení č. 55/ZMČ/2008 ze dne 23. 9. 2008 Otevřít dokument
114/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Poskytování právních služeb zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
115/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba parkové plochy Jahodnice a parku Pilská zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení _ Otevřít dokument
116/RMČ/2016 k návrhu akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období 2016 - 2017 Otevřít dokument
117/RMČ/2016 k převzetí účelové komunikace na pozemku parc. č. 1207/1 v k. ú. Kyje do svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument