Samospráva ÚMČ Praha 14

31

Číslo Jednání Soubor
51/RMČ/2020 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
52/RMČ/2020 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu Otevřít dokument
53/RMČ/2020 k návrhu na úpravu Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu městské části Praha 14 pro období 2020 - 2021 Otevřít dokument
54/RMČ/2020 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2019 Otevřít dokument
55/RMČ/2020 k návrhu zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2018 Otevřít dokument
56/RMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
57/RMČ/2020 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
58/RMČ/2020 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
59/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí finančního daru Otevřít dokument
60/RMČ/2020 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
61/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění pobytu žáků na lyžařském výchovně vzdělávacím kurzu pro žáky 7. tříd uzavřené mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a CK Růžový panter s.r.o. Otevřít dokument
62/RMČ/2020 k návrhu na udělení výjimky a povolení dřívějšího ukončení školního roku 2019/2020 na Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
63/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění zpracování plánu rozvoje kultury a sportu na léta 2020 - 2024 v rámci městské části Praha 14, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M.C.TRITON, spol. s r.o. Otevřít dokument
64/RMČ/2020 k návrhu na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2020 Otevřít dokument
65/RMČ/2020 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2020 Otevřít dokument
66/RMČ/2020 k realizaci zastínění zahrady MŠ U Hostavického potoka Otevřít dokument
67/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická Otevřít dokument
68/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce Oprava obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická Otevřít dokument
69/RMČ/2020 k veřejné zakázce Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
70/RMČ/2020 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2020 Otevřít dokument
71/RMČ/2020 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020 Otevřít dokument
72/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem kavárny a komunitního centra v ul. Pilská Otevřít dokument
73/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0597/2016/OSM/1070 o napojení k vodovodní přípojce Otevřít dokument
74/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 757, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
75/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská Zahrada Otevřít dokument
76/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemků parc. č. 2574/19 a parc. č. 2574/20, k. ú. Kyje Otevřít dokument
77/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 2051/1, parc. č. 2773/1 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument