Samospráva ÚMČ Praha 14

32

Číslo Jednání Soubor
43/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
45/RMČ/2008 ke schválení dohody o výměně bytů v č. p. 755,ul. Kardašovská, Praha 9 a č. p. 491, ul. Krylovecká, Praha 9 na dobu určitou dle přílohy č. 1 Otevřít dokument
54/RMČ/2008 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1695/1 a parc. č. 2766 v k. ú. Kyje se společností Hampshire Nový Hrádek, s. r. o. Otevřít dokument
40/RMČ/2008 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spol. HAITECO CZ, s. r. o. Otevřít dokument
36/RMČ/2008 k rozhodnutí o veřejné zakázce Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
50/RMČ/2008 k žádosti p. Janaty o zřízení věcného břemene uložení vodoměrné šachty, elektroměru a příjezdové cesty na pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
35/RMČ/2008 k návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 - Program A. Podpora terénní práce Otevřít dokument
33/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
39/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o výrobě a umístění prezentací uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. Euroscreen Global Media, a. s. Otevřít dokument
41/RMČ/2008 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
47/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 768, ul. Rochovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
46/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace nájemce bytu v ul. Rochovská č. p. 766 o velikosti 1 + 0 přidělením bytu v ul. Bří Venclíků, č. p. 1071 o velikosti 1 + 1 na dobu určitou s podmínkou vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
52/RMČ/2008 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 708/28 v k. ú. Hloubětín při ul. Klánovická - Slévačská Otevřít dokument
53/RMČ/2008 k pořadí nabídek na pronájem uvolněných zahrádek v lokalitě Za Rokytkou, v k. ú. Kyje a k návrhu nájemní smlouvy Otevřít dokument
55/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančního daru a vyrovnávacího příspěvku Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro Prahu 9 Otevřít dokument
44/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
37/RMČ/2008 k rozhodnutí o veřejné zakázce Pojištění movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 Otevřít dokument
48/RMČ/2008 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova v souladu se zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
42/RMČ/2008 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
38/RMČ/2008 k problematice stanovení maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů Otevřít dokument
49/RMČ/2008 k záměru městské části Praha 14 zřídit kašnu na pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při komunikaci Broumarská Otevřít dokument
51/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení vodovodního a plynového potrubí do pozemků parc. č. 961 a 967 v k. ú. Hostavice se spol. Unimex Group, a. s. Otevřít dokument
34/RMČ/2008 k určení komisí pro posuzování a vyhodnocování žádostí v grantovém řízení městské části Praha 14 v roce 2008 Otevřít dokument