Samospráva ÚMČ Praha 14

32

Číslo Jednání Soubor
78/RMČ/2020 k návrhu na prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení Otevřít dokument
79/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s pachtem obchodního závodu Otevřít dokument
80/RMČ/2020 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy Otevřít dokument
81/RMČ/2020 k návrhu na změnu výše osobního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol městské části Praha 14 Otevřít dokument
82/RMČ/2020 k žádosti o dotace z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020 Otevřít dokument
83/RMČ/2020 k poskytnutí individuální dotace příspěvkové organizaci DDM Praha 9 na projekt Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 v roce 2020 Otevřít dokument
84/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky Vybíralova 969 výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
85/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
86/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje - ul. Za Školou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
87/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem kavárny a komunitního centra v ul. Pilská Otevřít dokument
88/RMČ/2020 k žádosti MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 2587/41 a 2587/42 v k. ú. Kyje za pozemek parc. č. 857/1 v k. ú. Karlín Otevřít dokument
89/RMČ/2020 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 352/7 a parc. č. 352/9, k. ú. Černý Most, s vybudovanými hřišti v ulici Arnošta Valenty Otevřít dokument
90/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Otevřít dokument
91/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Otevřít dokument
92/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Otevřít dokument
93/RMČ/2020 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Otevřít dokument
94/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
95/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
96/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
97/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
98/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
99/RMČ/2020 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2019 Otevřít dokument
100/RMČ/2020 k návrhu na přijetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14 Otevřít dokument
101/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě čj. 0648/OPKČ-OddPVZ/1101 ze dne 22. 11. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a SPF Group, s.r.o. Otevřít dokument
102/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu ke konání ekologické akce Den Země 2020 u stanice metra Rajská Zahrada Otevřít dokument