Samospráva ÚMČ Praha 14

34

Číslo Jednání Soubor
83/RMČ/2008 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
77/RMČ/2008 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2008 Otevřít dokument
96/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava fasády, PoliklinikaParník ul.Gen. Janouška 902, Praha 9 a Napojení zařizovacích předmětů kuchyně ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 Otevřít dokument
90/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+1 v čp. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
82/RMČ/2008 ke stažení kandidatury na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
100/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky STL plynovodu do pozemku parc. č. 946, k. ú. Hostavice, se společností Za Klánovickým lesem, s. r. o. Otevřít dokument
94/RMČ/2008 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v čp. 745 ulice Maňákova Praha 9 Otevřít dokument
87/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1+1 v č.p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
92/RMČ/2008 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč.zák. a z důvodu, že nájemce bez vážných důvodů neužívá byt podle § 711 odst 2, písm. d) obč.zák. Otevřít dokument
99/RMČ/2008 ke svěření pozemků parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje, parc. č. 837/7 a části parc. č. 2499/1 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví hl. m. Prahy resp. TSK hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
86/RMČ/2008 k uzavření Dodatku č. 4 pojistné smlouvy č. 3063424935 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Otevřít dokument
102/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru a k následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje o výměře 435 m2 se společností Regionální stavební, s. r. o. se sídlem Ostrovského 3, Praha 5 Otevřít dokument
91/RMČ/2008 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
95/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.024,-Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v čp. 684 ulice nám. Plk.Vlčka Praha 9 Otevřít dokument
105/RMČ/2008 k uzavření dodatku č. 1 SoD na doplnění projektové dokumentace na akci stavební úpravy objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje Otevřít dokument
97/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava oken, výměna za plastová, ul. Kardašovská 668, 670 (jižní strana), Praha 9 a Oprava oken, výměna za plastová, ul. Ronešova 1133-1135, Praha 9 Otevřít dokument
98/RMČ/2008 ke svěření pozemku parc. č. 72/1, Hloubětín při ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
81/RMČ/2008 na zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 59/RMČ/2008 k návrhu dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě Otevřít dokument
88/RMČ/2008 k návrhu schválení přidělení bytu o velikosti 1+0 v domě čp. 766, Rochovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
103/RMČ/2008 k ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2017 v zahrádkářské kolonii ul. Borská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
76/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
93/RMČ/2008 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v čp. 737 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
85/RMČ/2008 k uzavření pojistné smlouvy č. 0010049018 o pojištění movitého a nemovitého majetku městské části Praha 14 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
79/RMČ/2008 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
78/RMČ/2008 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
89/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+0 v čp. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
80/RMČ/2008 na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí - správních obvodů v roce 2008 Otevřít dokument
84/RMČ/2008 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2007 Otevřít dokument
101/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení parovodu a kanalizace do pozemků parc. č. 2663/1 a 2663/11 v k. ú. Kyje se spol. Pražská teplárenská, a. s. Otevřít dokument
104/RMČ/2008 na zrušení usnesení č. 32/RMČ/2008 ze dne 22. 1. 2008 na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument