Samospráva ÚMČ Praha 14

34

Číslo Jednání Soubor
194/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
195/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
196/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
197/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
198/RMČ/2016 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 Otevřít dokument
199/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
200/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy v bytě č. 25 o velikosti 2 + 0 na adrese Broumarská č. p. 25, Praha 9 Otevřít dokument
201/RMČ/2016 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2016 Otevřít dokument
202/RMČ/2016 k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně Den Země na Praze 14 pořádané ve dnech 18. 4. - 28. 4. 2016 a akci Vítání cykloobčánků pořádanou dne 11. 5. 2016 Otevřít dokument
203/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 ke stavebnímu záměru vedení V205-206-přestavba na 2x 400 kV v trase stávajícího vedení 2x 220 kV mezi transformovnami Malešice a Čechy Střed Otevřít dokument
204/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) Otevřít dokument
205/RMČ/2016 k informaci o doplnění Strategického týmu pro řízení a rozvoj Otevřít dokument
206/RMČ/2016 k návrhu na organizační změnu v odboru investičním Otevřít dokument
207/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
208/RMČ/2016 k uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM 2 a jeho servisu mezi městskou částí Praha 14 a DATACENTRUM systems & consulting, a. s. Otevřít dokument
209/RMČ/2016 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
210/RMČ/2016 k vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou pro rok 2016 Otevřít dokument
211/RMČ/2016 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Služby v oblasti geografického informačního systému MISYS Otevřít dokument
212/RMČ/2016 k zařazení přístřešku autobusové zastávky v ulici Bryksova do majetku MČ Praha 14 Otevřít dokument
213/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů 22 kV a sdělovacího kabelu do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v rámci akce: Nová RS 9450 P3 Park, kVN, kNN a sdk - II.et. Otevřít dokument
214/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 511, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
215/RMČ/2016 na ukončení nájemní smlouvy č.j. 2005/OESM-OMD/0071 a uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 974, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
216/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek pro výstavbu rozhledny Otevřít dokument
217/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce výtahu v budově č. p. 1072 Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument