Samospráva ÚMČ Praha 14

35

Číslo Jednání Soubor
128/RMČ/2008 k žádosti o uzavření dohody na splácení dluhu ve výši 46.739 Kč za užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 a o prodloužení užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
125/RMČ/2008 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění RZ Otevřít dokument
113/RMČ/2008 k místním poplatkům ze vstupného na základě dopisu MHMP Otevřít dokument
115/RMČ/2008 k návrhu na podání výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu Výroba prezentací městské části Praha 14 v elektronických médiích Otevřít dokument
111/RMČ/2008 k částečné revokaci usnesení č. 602/RMČ/2007 z důvodu odstoupení od koupě pozemku parc. č. 102 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
116/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dohody mezi spol. MERKUR CASINO, a. s. a městskou částí Praha 14 o odvodech části výtěžku na veřejně prospěšné účely dle § 16 zák. č. 202/1990 Sb. Otevřít dokument
137/RMČ/2008 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
127/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
133/RMČ/2008 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 2.112 Kč za pozdní platbu nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
135/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
107/RMČ/2008 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
119/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení nabídek na zhotovení projektové dokumentace - Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - 1. etapa, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
134/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č. p. 736 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
120/RMČ/2008 k návrhu dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě Otevřít dokument
132/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
122/RMČ/2008 k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2008 Otevřít dokument
112/RMČ/2008 k podnětu na změnu územního plánu - zrušení koridoru železniční vlečky na pozemcích parc. č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 k. ú. Kyje Otevřít dokument
117/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč na akci Předškoláček 2008, která se uskuteční dne 1. a 2. dubna 2008 v KD GONG Otevřít dokument
124/RMČ/2008 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 jako sídla firmy Otevřít dokument
114/RMČ/2008 k připomínkám k návrhu zákona o regulaci prostituce Otevřít dokument
136/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
106/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
130/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.992,60 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 685 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
118/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci podlimitní veřejné zakázky Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách a schválení týmu pro supervizi Programu Otevřít dokument
129/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 5.011 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
121/RMČ/2008 k návrhu převedení výkonu státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy Otevřít dokument
108/RMČ/2008 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
109/RMČ/2008 k návrhu na přidělení grantových prostředků m. č. Praha 14 v roce 2008 Otevřít dokument
123/RMČ/2008 k návrhu využití volných finančních prostředků z privatizace bytového fondu Otevřít dokument
131/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
110/RMČ/2008 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 121 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
126/RMČ/2008 k zahájení jednání o nabytí budovy bývalé výměníkové stanice a přilehlého pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9 - Černý Most od spol. Pražská teplárenská, a. s. Otevřít dokument