Samospráva ÚMČ Praha 14

36

Číslo Jednání Soubor
138/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
141/RMČ/2008 k návrhu na uzavření mandátní smlouvy a smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Penzijním fondem Komerční banky, a. s. Otevřít dokument
154/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uložení kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
158/RMČ/2008 náměty městské části Praha 14 pro Nový Územní plán hl. m. Prahy Otevřít dokument
144/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1090 ul. Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
151/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
160/RMČ/2008 k podnětu na změnu územního plánu, která by území ve vlastnictví společnosti Rekomont, a. s. při ul. Kbelská přidělila odpovídající funkční využití Otevřít dokument
140/RMČ/2008 k seznámení s protokolem o výsledku kontroly na úseku krizového řízení Otevřít dokument
157/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/415, 232/417, 232/418, 232/419, 232/420, 232/421, 232/422, 232/423, 232/424, 232/425 a 232/433 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
150/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 692 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
149/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách objektu č. p. 777 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
148/RMČ/2008 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114.421 Kč odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova č. p. 770, Praha 9 Otevřít dokument
143/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 994 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
145/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 755 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
146/RMČ/2008 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
139/RMČ/2008 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
162/RMČ/2008 ke změně pracovního poměru pana Jana Kunického, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 z doby neurčité na dobu určitou Otevřít dokument
155/RMČ/2008 k návrhu na revokaci zveřejnění záměru a k následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje o výměře 435 m2 se společností Regionální stavební, s. r. o., se sídlem Ostrovského 3, Praha 5 Otevřít dokument
147/RMČ/2008 k žádosti uživatele bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 na částečné prominutí poplatků z prodlení Otevřít dokument
152/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s umístěním sídla Sdružení na pomoc dětem s handicapy v nebytových prostorách objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
159/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu společnosti T.L.S property investment, a. s. na úpravu ÚPn pozemku parc. č. 921/51 k. ú. Hostavice z OB -B na OB -C Otevřít dokument
142/RMČ/2008 k návrhu na pozastavení úplatného převodu bytových jednotek v č. p. 1087-1090 včetně podílů na společných prostorách domu a pozemků parc. č. 28, 29, 30, 31, 5/20 a 5/21 ulice Cíglerova Praha 9 v k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994Sb. o vlastnictví bytů, do podání návrhu na změnu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí Otevřít dokument
153/RMČ/2008 k převodu nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 124 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
156/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín s manžely Žákovými Otevřít dokument
161/RMČ/2008 ke studii rekreační park U Čeňku Otevřít dokument