Samospráva ÚMČ Praha 14

36

Číslo Jednání Soubor
250/RMČ/2016 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2015 Otevřít dokument
251/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
252/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
253/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
254/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
255/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu č. 15 zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 2 + 0 do podnájmu v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
256/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Stacionární zařízení na využívání odpadů, ul. Teplárenská, Praha 14, k. ú. Kyje Otevřít dokument
257/RMČ/2016 k uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností XLMX obchodní, s. r. o, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5 , IČ: 62497286 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
258/RMČ/2016 k uzavření prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktu Microsoft na základě minitendru, realizovaného centrálním zadavatelem Otevřít dokument
259/RMČ/2016 k návrhu odpovědi MČ Praha 14 k dopisu hl. m. Prahy ve věci vytipování vhodných lokalit pro vybudování venkovních sportovišť v rámci Projektu Praha Evropské hlavní město sportu Otevřít dokument
260/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Služby v oblasti geografického informačního systému MISYS Otevřít dokument
261/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malování v ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
262/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky Parkourové hřiště Černý Most realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
263/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dodávka interaktivních tabulí a projektorů s příslušenstvím Otevřít dokument
264/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru č. j. 0004/2016/OI_OddI/1050 na služby Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí Otevřít dokument
265/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 1kV do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje Otevřít dokument
266/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu č. 999412/28 Praha bez bariér - Metro Hloubětín - DC Paprsek, Praha 14 na části pozemku parc. č. 355/2, parc. č. 782/30, parc. č. 784/3, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
267/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2737, k. ú. Kyje Otevřít dokument
268/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1637/3, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
269/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
270/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
271/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072/188, k. ú. Hloubětín o výměře 85 m 2 Otevřít dokument
272/RMČ/2016 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje Otevřít dokument
273/RMČ/2016 k využití nabídkové ceny silové elektřiny na období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 a k využití bonusů předložených v rámci nabídky společnosti PRE, a. s. Otevřít dokument
274/RMČ/2016 k hodnotící zprávě k Plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 Otevřít dokument
275/RMČ/2016 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra Otevřít dokument
276/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská Otevřít dokument