Samospráva ÚMČ Praha 14

38

Číslo Jednání Soubor
241/RMČ/2012 k návrhu na změnu organizační struktury příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
242/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
243/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
244/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
245/RMČ/2012 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
246/RMČ/2012 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
247/RMČ/2012 k žádosti nájemců bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1006 ul. Gen. Janouška, Praha 9 o snížení nájemného o 50% za období od 7/2011 do 12/2011, tj. po dobu rekonstrukce objektu Otevřít dokument
248/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 357.517 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 127.499 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
249/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
250/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení č. 88/RMČ/2012 a souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
251/RMČ/2012 k žádosti o ukončení nájmu dohodou nebytových prostor a na vrácení části vložených investic v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
252/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
253/RMČ/2012 ke studii komplexního řešení záměru Stavba č. 0218, TV Jahodnice, etapa 0007 - rekonstrukce ul. Travné II. Otevřít dokument
254/RMČ/2012 k návrhu na úpravu platu vedoucí odboru kanceláře tajemníka Otevřít dokument
255/RMČ/2012 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
256/RMČ/2012 k novému vydání instrukce QI 61 - 01 - 03 V06R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument
257/RMČ/2012 k žádosti o finanční příspěvek beachvolejbalového týmu Bonnerová - Hermannová Otevřít dokument
258/RMČ/2012 k žádosti o finanční příspěvek občanskému sdružení Neposeda na veřejnou akci Nízkoprahy na rampách Otevřít dokument
259/RMČ/2012 k žádosti o pronájem (prodej) části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
260/RMČ/2012 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
261/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1640/17, k. ú. Hloubětín s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. Otevřít dokument
262/RMČ/2012 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
263/RMČ/2012 k žádosti MHMP o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 81/1, k. ú. Kyje stavbou mlatové cesty okolo Kyjského rybníka Otevřít dokument