Samospráva ÚMČ Praha 14

38

Číslo Jednání Soubor
317/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce výtahu v budově č. p. 1072 Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
318/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
319/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
320/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
321/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
322/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
323/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
324/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
325/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - přidělení bytu ve II. stupni programu prostupného bydlení v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
326/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 969, Vybíralova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
327/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
328/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
329/RMČ/2016 k žádosti o přidělení bytu městské části Praha 14 jako pronájem bytu osobám starších 60 let (seniorské bydlení) Otevřít dokument
330/RMČ/2016 k návrhu na revokaci usnesení č. 251/RMČ/2016 ze dne 16. 5. 2016 Otevřít dokument
331/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
332/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
333/RMČ/2016 ke změně společenské smlouvy SP Černý Most, s. r. o., IČ: 24249955 Otevřít dokument
334/RMČ/2016 k návrhu na schválení Účetní závěrky SP Černý Most, s. r. o. za rok 2015 Otevřít dokument
335/RMČ/2016 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku SP Černý Most, s. r. o. za rok 2015 Otevřít dokument
336/RMČ/2016 ke Statutu Nadačního fondu pro rozvoj městské části Praha 14 Otevřít dokument
337/RMČ/2016 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a vidimace a legalizace Otevřít dokument
338/RMČ/2016 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
339/RMČ/2016 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování provozní podpory SYSTÉMU PROXIO mezi městskou částí Praha 14 a spol. MARBES CONSULTING, s. r. o. Otevřít dokument
340/RMČ/2016 k informaci o vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2015 z finančních prostředků městské části Praha 14 Otevřít dokument
341/RMČ/2016 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2016 Otevřít dokument
342/RMČ/2016 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
343/RMČ/2016 k návrhu na stanovení platu Mgr. Jaroslavě Budilové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
344/RMČ/2016 k návrhu na stanovení platu pí Veronice Strupkové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
345/RMČ/2016 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru od nadačního fondu Drab foundation v rámci projektu Obědy dětem Otevřít dokument
346/RMČ/2016 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2015/2016 Otevřít dokument
347/RMČ/2016 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Workoutové hřiště Jahodnice Otevřít dokument
348/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce povrchů hřišť MŠ Bobkova 766, ČM II Otevřít dokument
349/RMČ/2016 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávacím podmínkám k veřejné zakázce Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku parc. č. 877/8) v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
350/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště Otevřít dokument
351/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka gastro-zařízení pro MŠ Kostlivého Otevřít dokument
352/RMČ/2016 k realizaci projektu Komunitní centrum Kardašovská Otevřít dokument
353/RMČ/2016 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
354/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2772, parc. č. 2773/1, parc. č. 2774, parc. č. 2578/5, parc. č. 2779/1 k. ú. Kyje Otevřít dokument
355/RMČ/2016 ke směně pozemků při ulici Tálínská - část pozemku parc. č. 1114, k. ú. Kyje o výměře 46 m 2 z vlastnictví Anny Hřibové a MUDr. Zdeňka Hřiba za pozemek parc. č. 1116 o výměře 46 m 2 z vlastnictví hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
356/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 12 a 13, k. ú. Kyje Otevřít dokument
357/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 14, k. ú. Kyje Otevřít dokument