Samospráva ÚMČ Praha 14

39*

Číslo Jednání Soubor
358/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení pronájmu pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická 918 (Rochovská 692), Praha 9 Otevřít dokument
359/RMČ/2016 k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a střednědobého výhledu do roku 2022 do modulu PRO - GINIS Otevřít dokument
360/RMČ/2016 k projektu MAP Praha 14, reg. číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15 005/0000158 Řídící výbor místního akčního plánu, Statut a Jednací řád ŘV Otevřít dokument
361/RMČ/2016 k realizaci investiční akce Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku parc. č. 877/8) v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
362/RMČ/2016 k úpravě ZD k ZPŘ k VZ na služby Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce Otevřít dokument
363/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 56/2, 57 a 2461/3 k. ú. Hloubětín při ul. Anny Čížkové Otevřít dokument
364/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby areálu volného času a sportu - Dog Friendly na pozemku parc. č. 880/2 k. ú. Hostavice při ul. Ústřední Otevřít dokument
365/RMČ/2016 ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 2087, k. ú. Kyje Otevřít dokument
366/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu Udržovací práce energetického zařízení (horkovod) na části pozemku parc.č. 1072/182, parc.č. 1072/46, parc.č. 1249/32, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
367/RMČ/2016 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument