Samospráva ÚMČ Praha 14

39

Číslo Jednání Soubor
234/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
237/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B Otevřít dokument
241/RMČ/2008 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
240/RMČ/2008 k návrhu na řešení provozu Lékařské služby první pomoci zajišťované firmou M. Delta, s. r. o. Otevřít dokument
245/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
246/RMČ/2008 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
247/RMČ/2008 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.380 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za období 1-4/2007 za užívání bytu v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
253/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění a provozování dvou plakátovacích sloupů Otevřít dokument
255/RMČ/2008 k návrhu na souhlas ke zřízení přípravné třídy na ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most od 1. 9. 2008 Otevřít dokument
239/RMČ/2008 ke stanovisku městské části Praha 14 k naplňování Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP Otevřít dokument
235/RMČ/2008 k finanční spoluúčasti na instalaci kamerových stanovišť městského kamerového systému hl. m. Prahy na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
250/RMČ/2008 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 684 Kč a 560 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 747 a 748 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
251/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se zrušením inflační doložky pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 67, ulice Baštýřská, Praha 9 Otevřít dokument
244/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
243/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
254/RMČ/2008 k návrhu na revokaci usnesení č. 54/RMČ/2008 o uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1695/1 a parc. č. 2766 v k. ú. Kyje se společností Hampshire Nový Hrádek, s. r. o. Otevřít dokument
256/RMČ/2008 ke změně pracovního poměru paní Jitky Kubátové, ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 z doby neurčité na dobu určitou Otevřít dokument
249/RMČ/2008 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
257/RMČ/2008 ke změně funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v kat. území Hloubětín v návaznosti na areál REKOMONT, a. s. Otevřít dokument
242/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
238/RMČ/2008 k návrhu na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje při ul. Broumarská Otevřít dokument
248/RMČ/2008 k žádosti o vrácení přeplatku za dvakrát účtovaný nájem za užívání 7,20m2 bytu v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
258/RMČ/2008 k úpravě směrné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy kódů míry využití území ve funkčních plochách OB, OV a SV při ul. Budovatelská Otevřít dokument
236/RMČ/2008 k návrhu na zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na akci Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B Otevřít dokument
252/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže na akci: Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument