Samospráva ÚMČ Praha 14

39

Číslo Jednání Soubor
272/RMČ/2020 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2019 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2019 Otevřít dokument
273/RMČ/2020 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2019 Otevřít dokument
274/RMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2020 Otevřít dokument
275/RMČ/2020 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
276/RMČ/2020 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2662/1 a 2662/2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
277/RMČ/2020 k vyjádření městské části Praha 14 k pokračování přípravy stavby č. 43312 Černý Most II - 5. stavba et. 0002, objektů I a J Otevřít dokument
278/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s ukončením nájemní smlouvy č. 106/2009 ze dne 26. 8. 2009 výpovědí dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. c), d) občanského zákoníku Otevřít dokument
279/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s ukončením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0007/2016/ SMP14/1070 ze dne 12. 1. 2016 Otevřít dokument
280/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s ukončením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0008/2016/ SMP14/1070 ze dne 12. 1. 2016 Otevřít dokument
281/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s ukončením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0009/2016/ SMP14/1070 ze dne 12. 1. 2016 Otevřít dokument
282/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s ukončením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0005/2018/ SMP14/1070 ze dne 10. 1. 2018 Otevřít dokument
283/RMČ/2020 k návrhu na schválení změny stanov ve znění ze dne 23. 7. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 Otevřít dokument
284/RMČ/2020 k návrhu na schválení uzavření příkazní smlouvy k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
285/RMČ/2020 k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
286/RMČ/2020 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
287/RMČ/2020 k návrhu na schválení přijetí věcného daru Otevřít dokument
288/RMČ/2020 ke schválení externího auditu u příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
289/RMČ/2020 k předložení žádosti o podporu na realizaci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV. v rámci 120. výzvy Operačního programu Zaměstnanost Otevřít dokument
290/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 smlouvy o zajištění testování žáků 7. a 9. ročníků a evaluace ZŠ a MŠ Prahy 14 v rámci projektu MAP Praha 14 II. Otevřít dokument
291/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Úklid v objektech Praha 14 kulturní zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
292/RMČ/2020 k pilotnímu programu Koordinátorů participativního plánování Otevřít dokument
293/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o nájmu movité věci - venkovní mlžící systém - Rajská zahrada Otevřít dokument
294/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Zajištění výkonu technického dozoru na akci - Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
295/RMČ/2020 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
296/RMČ/2020 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2020 Otevřít dokument
297/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020 Otevřít dokument
298/RMČ/2020 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování a související smlouvy o zpracování osobních údajů s Českou poštou, s.p., IČO: 47114983 Otevřít dokument
299/RMČ/2020 k ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje, užívaného k umístění reklamního poutače Bowling Sport baru Otevřít dokument
300/RMČ/2020 k doplnění vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy (určení míst k provozování hazardních her) Otevřít dokument
301/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0406/2019/OSM/1030 s SVJ Poděbradská 578 Otevřít dokument
302/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0191/2019/OSM/1030 s SVJ Poděbradská 579 Otevřít dokument
303/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 15/3 a 15/4, k. ú. Kyje, o celkové výměře 36 m 2 Otevřít dokument