Samospráva ÚMČ Praha 14

4

Číslo Jednání Soubor
24/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
25/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
26/RMČ/2015 k návrhu na úpravu Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů zastupitelstva a komisí rady a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
27/RMČ/2015 k návrhu na jmenování členů a předsedů komisí Rady městské části Praha 14 a členů školských rad Otevřít dokument
28/RMČ/2015 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2014 Otevřít dokument
29/RMČ/2015 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů o záměru Sběr a zpracování autovraků, č.parc. 2668/72, k.ú. Kyje, při ulici Nedokončená, Praha 14 Otevřít dokument
30/RMČ/2015 stanovení výše osobních příplatků ředitelů MŠ a ZŠ MČ Praha 14 Otevřít dokument
31/RMČ/2015 k projektu Poptávka provádění monitoringu užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
32/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0426/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 6. 10. 2014 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument
33/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 0031/2013/OSMI/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
34/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 1 + 0 do podnájmu v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument