Samospráva ÚMČ Praha 14

40

Číslo Jednání Soubor
264/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
288/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k nástavbě a přístavbě domu č. p. 539 ul. Bezdrevská Otevřít dokument
262/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935 Otevřít dokument
285/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce střechy - Mateřská škola Generála Janouška č. p. 1005, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
283/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna stávajících sklobetonových oken ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
263/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 226 496 370-7, havarijní pojištění vozidel,uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
268/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
259/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
274/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
284/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna stávajících oken a dveří ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
266/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
267/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
278/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 939/1, parc. č. 940/3 a parc. č. 1015/1 v k. ú. Hostavice se společností Telefónica O2, a. s. Otevřít dokument
260/RMČ/2008 plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2007 Otevřít dokument
277/RMČ/2008 k souhlasnému prohlášení a uzavření kupní smlouvy na odprodej spoluvlastnického podílu 5924/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
270/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
273/RMČ/2008 k návrhu na úpravu výše dohodnuté smluvní pokuty v případě prodlení nájemce s úhradou nájemného za užívání nebytového prostoru v č. p. 902 ul. Generála Janouška Praha 9 Otevřít dokument
279/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 946 v k. ú. Hostavice se společností Telefónica O2, a. s. Otevřít dokument
269/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
282/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
280/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu PREdistribuce do pozemků parc. č. 961 a 967, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
281/RMČ/2008 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 110, lokalita Za Rokytkou v k. ú. Kyje paní Vlastě Závacké, trvale bytem Zelenohorská 507, Praha 8 Otevřít dokument
286/RMČ/2008 k žádosti MHMP o vydání stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 221/683 v k. ú. Černý Most za účelem umístění restaurační předzahrádky Otevřít dokument
271/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
261/RMČ/2008 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
287/RMČ/2008 k žádosti MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1474/4, 1475/5 a 1467/4 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
276/RMČ/2008 k žádosti o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
290/RMČ/2008 k návrhu vyhlášky hl. m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Otevřít dokument
275/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se snížením roční sazby z 205,60Kč/m2 na 102,80Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
265/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
272/RMČ/2008 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 366.119 Kč odpovídající dluhu na nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Generála Janouška č. p. 1060, Praha 9 Otevřít dokument
289/RMČ/2008 k podnětu na změnu územního plánu funkčního využití pozemku parc. č. 807/20 a 793/3 k. ú. Kyje z plochy zeleň městská a krajinná ZMK na plochu čistě obytnou OB-E společnosti ASKO NÁBYTEK, s. r. o. Otevřít dokument