Samospráva ÚMČ Praha 14

40

Číslo Jednání Soubor
307/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
308/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
310/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
311/RMČ/2020 k návrhu na schválení slevy na nájemném ve formě jeho snížení za ztížené užívání bytové jednotky č. 15, Rochovská 765/20, 198 00 Praha 9 v období od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020 Otevřít dokument
312/RMČ/2020 k návrhu na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 61/SMP/07 ze dne 12. 7. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2011 Otevřít dokument
313/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí sídla společnosti se subjekty dle přílohy č. 1 Otevřít dokument
314/RMČ/2020 k návrhu na zmírnění ekonomických dopadů pro subjekty na území městské části Praha 14 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR (epidemie COVID-19) Otevřít dokument
315/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
316/RMČ/2020 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
317/RMČ/2020 k vyúčtování veřejné sbírky, která byla vyhlášena za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2 postižených požárem ze dne 14. 11. 2019 Otevřít dokument
318/RMČ/2020 k návrhu na úhradu ztráty obchodní společnosti SP Černý Most, s.r.o. za rok 2019 Otevřít dokument
319/RMČ/2020 k návrhu na schválení účetní závěrky obchodní společnosti SP Černý Most, s.r.o. za rok 2019 Otevřít dokument
320/RMČ/2020 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
321/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. na projekt Rekonstrukce a dostavba zázemí Tělovýchovné jednoty Slavoj Tesla Hloubětín a uzavření související veřejnoprávní smlouvy Otevřít dokument
322/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě čj. 0471/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 19. 9. 2019 se společností K2S Facility, spol. s r.o., IČO: 045 61 325 Otevřít dokument
323/RMČ/2020 na zajištění pracovní cesty - výjezdní zasedání v rámci odborné přípravy a organizačně technického zabezpečení veřejných projednání a kulatých stolů při přípravě a projednání návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 a 2022 - politické zastoupení MČ Praha 14 Otevřít dokument
324/RMČ/2020 k návrhu na jmenování člena komise MA21 a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
325/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 0632/2018/OI/1101 o poskytování právních služeb na akci Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 Otevřít dokument
326/RMČ/2020 k uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698 Otevřít dokument
327/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci gastroprovozu v objektu Parník, ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
328/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna výtahu v objektu zdravotního střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
329/RMČ/2020 k veřejné zakázce Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
330/RMČ/2020 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské práce v ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
331/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí příspěvku na realizaci sportovních dnů pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
332/RMČ/2020 k návrhu na navýšení osobního příplatku Ing. Markétě Havelkové Ph.D., ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace Otevřít dokument
333/RMČ/2020 k předložení žádosti o podporu na realizaci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV. v rámci 120. výzvy Operačního programu Zaměstnanost Otevřít dokument
334/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru (Šimanovská 47) se Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
335/RMČ/2020 k návrhu dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 0598/2016/OSM/1070 o napojení k vodovodní přípojce Otevřít dokument
336/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 352, k. ú. Černý Most, zastavěnou dětským hřištěm (v ulici A. Valenty) Otevřít dokument
337/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/100, parc. č. 1072/170, parc. č. 1072/101, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
338/RMČ/2020 k uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 0070/2020/OSM/1070 o nájmu části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
339/RMČ/2020 k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu v k. ú. Hloubětín, ul. Konzumní Otevřít dokument
340/RMČ/2020 k analýze možného postupu v souvislosti s opatřením Ministerstva životního prostředí o nevyplacení části dotace Otevřít dokument