Samospráva ÚMČ Praha 14

41

Číslo Jednání Soubor
370/RMČ/2012 k rozhodnutí ve věci podlimitní veřejné zakázky na služby SLUŽBY TISKOVÝCH ŘEŠENÍ PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 14
371/RMČ/2012 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením sídla firmy v objektu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
372/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
373/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
374/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
375/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
376/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
377/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
378/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
379/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
380/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
381/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
382/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
383/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
384/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
385/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
386/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
387/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
388/RMČ/2012 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikost 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
389/RMČ/2012 k žádosti o prodloužení poskytnutí přístřeší v č. p. 1071, ulice Bří Venclíků, Praha 9 a k žádosti o přidělení většího bytu Otevřít dokument
390/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
391/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 25.557 Kč váznoucí na bytě v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 84.008 Kč váznoucí na bytě v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
392/RMČ/2012 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v č. p. 993, 994 Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
393/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením ročního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 1002, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
394/RMČ/2012 k návrhu na zpětvzetí výpovědi z části nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2012 k žádosti na změnu využití finančních prostředků schválených žadateli R-Team, Ovčí Hájek 2169, Praha 5 v grantovém řízení v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit - podoblasti 2b) sport, volný čas Otevřít dokument
398/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní rozhodnutí na umístění stavby č. 0137 TV Kyje Hutě - etapa 0006, ulice Cidlinská - Jaroslavická spočívající v rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, přeložek inženýrských sítí a ochraně stávajících inženýrských sítí Otevřít dokument
399/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k zařízení k prodeji a deponování sypkých stavebních materiálů na části pozemku parc. č. 2626/37 k. ú. Kyje při ul. Za Rokytkou Otevřít dokument
400/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městskou částí Praha 14 a organizacemi založenými nebo zřízenými městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
401/RMČ/2012 k návrhu na zahájení otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Telekomunikační služby mobilního operátora dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
402/RMČ/2012 k návrhu na poskytnutí grantů z programu Příspěvek na zajištění služby 2012 a grant městské části Praha 14 základním školám zřizovaným městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
403/RMČ/2012 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
404/RMČ/2012 k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013, střednědobého výhledu do roku 2018 a navazujícího dlouhodobého rozpočtového výhledu do roku 2023 do programu GINIS-PRO Otevřít dokument
405/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemku parc. č. 2711, k. ú. Kyje Otevřít dokument
406/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2579/8, 2579/10 a 2579/12 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
407/RMČ/2012 k prodeji pozemků parc. č. 68/1, 68/2 a 69 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
408/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 akce Rekonstrukce fasádních výplní otvorů - MŠ Šebelova č. p. 874, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
409/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Bobkova č. p. 766, Praha 9, k. ú. Černý Most - výplně fasádních otvorů Otevřít dokument
410/RMČ/2012 ke stanovení platu Bc. Jitce Kuchařové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
411/RMČ/2012 k návrhu na odebrání osobního příplatku Mgr. Janě Novotné, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument