Samospráva ÚMČ Praha 14

41

Číslo Jednání Soubor
298/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Multifunkční lanový systém Otevřít dokument
314/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Havarijní oprava rozvodů TÚV a cirkulace ul. Bryksova 740 - 742, Bobkova 736 - 739, Oprava soc. zařízení pav. B př., 1. a 2. patro, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 a Oprava kanalizace, pav.A (přízemí), ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
296/RMČ/2008 k návrhu na schválení příspěvku ve výši 10.000 Kč Haně Hanušové na podporu činnosti školního sportovního klubu při Základní škole Chvaletická 918 Otevřít dokument
309/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen.Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
293/RMČ/2008 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke změně Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
320/RMČ/2008 k žádosti městské části Praha 1 o podpis souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 1913/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
304/RMČ/2008 k návrhu na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č.p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín za podmínky vrácení stávajícího bytu m. č. Praha 14 Otevřít dokument
302/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
297/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku na akci Český pohár ve streetballe-pražské kolo Otevřít dokument
295/RMČ/2008 k návrhu na schválení příspěvku ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti občanského sdružení Fit studio D Otevřít dokument
319/RMČ/2008 k žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 923 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
291/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
292/RMČ/2008 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
307/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
316/RMČ/2008 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská Otevřít dokument
310/RMČ/2008 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
294/RMČ/2008 informace o uprázdnění mandátu člena zastupitelstva Otevřít dokument
312/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava oken, výměna za plastová - Italské gymnázium, ul. Sadská 530, Praha 9 , Malování kuchyně a 10 tříd/vč. PVC, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2008 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
327/RMČ/2008 k návrhu na ocenění vítězů ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 v roce 2008 u příležitosti ukončení školního roku 2007/2008 Otevřít dokument
323/RMČ/2008 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
324/RMČ/2008 k návrhu na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008 Otevřít dokument
321/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej a následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2815/1, k. ú. Kyje, o výměře cca 56 m2 s manžely Hykmanovými Otevřít dokument
317/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 566/47 a 566/48 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
322/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2804/3 na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 v k. ú. Kyje za účelem změny výše nájemného Otevřít dokument
318/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1841/44 o výměře cca 55 m2, event. celého pozemku parc. č. 1841/44 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
303/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
301/RMČ/2008 k návrhu na zamítnutí žádosti o přidělení bytu ze zvláště hodného zřetele Otevřít dokument
305/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením 2 bytů o velikosti 1 + 0 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy Otevřít dokument
311/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 736 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
306/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 - ve veřejném zájmu Otevřít dokument
326/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí odměny Bc. Ivaně Jandové, ředitelce MŠ Gen. Janouška k životnímu jubileu Otevřít dokument
313/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava rozvodů vody SV,TUV a podhledů přízemí pav. D, ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 , Mytí oken+ kuchyň+jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně- ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most, Praha 9 a Oprava oken, dveří, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 999, Praha 9 Otevřít dokument
299/RMČ/2008 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2008 Otevřít dokument
315/RMČ/2008 k návrhu na podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod budov č. p. 10 a č. p. 13 a pozemků parc. č. 4 a parc. č. 5 vše v k. ú. Kyje při ulici Prelátská Otevřít dokument
325/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o zakoupení přenosných automatizovaných externích defibrilátorů Otevřít dokument
308/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemních smluv v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument