Samospráva ÚMČ Praha 14

42

Číslo Jednání Soubor
397/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 - ve veřejném zájmu, dle Zásad k pronájmu bytů MČ Praha 14, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
398/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávky a montáž kuchyňských sestav v bytových domech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
399/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
400/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Oprava a servis oken a dveří v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
401/RMČ/2020 na uzavření darovací smlouvy se společností IKEA Česká republika, s.r.o., IČO: 27081052 a navazujících darovacích smluv s klienty OSVZ ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
402/RMČ/2020 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2019/2020 z hlavní činnosti Otevřít dokument
403/RMČ/2020 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 - logopedická ambulance Otevřít dokument
404/RMČ/2020 na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
405/RMČ/2020 na souhlas k přijetí věcného daru - 2 ks notebooků Lenovo IdeaPad S145-15IWLGrey v celkové hodnotě 18 998 Kč Otevřít dokument
406/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
407/RMČ/2020 k poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným MČ Praha 14 a příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
408/RMČ/2020 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
409/RMČ/2020 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
410/RMČ/2020 k žádosti o zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze Otevřít dokument
411/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická Otevřít dokument
412/RMČ/2020 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Polytechnická zah rada MŠ Šestajovická a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení Otevřít dokument
413/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Severovýchodní cyklomagistrála - propojení etapy 6.3. a 6.1. Otevřít dokument
414/RMČ/2020 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti postupu zadavatele a oznámení/rozhodnutí o výběru dodavatele a související zprávě o hodnocení k veřejné zakázce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část Otevřít dokument
415/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 sjednané se společností GELAI company, s. r. o. Otevřít dokument
416/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1351/18 v k. ú. Hloubětín za účelem zemědělské činnosti Otevřít dokument
417/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
418/RMČ/2020 k podání žádosti o odnětí pozemků využitých pro akci LES ARBORKA Otevřít dokument
419/RMČ/2020 na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb hybridní pošty s Českou poštou, s. p., IČO: 47114983 Otevřít dokument
420/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
421/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 750, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
424/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
425/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
426/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
427/RMČ/2020 na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 40, Kardašovská 670, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
428/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
429/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
430/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
431/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
432/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070, kterým dochází ke změně pachtýře Otevřít dokument
433/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
434/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
435/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument