Samospráva ÚMČ Praha 14

42

Číslo Jednání Soubor
467/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
468/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
469/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
470/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
471/RMČ/2016 k návrhu na schválení výše kupních cen za úplatný převod vlastnictví jednotlivých bytových jednotek ve svěřené správě městské části Praha 14 jejich nájemníkům, geodetického zaměření objektů, vzoru smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce, prohlášení vlastníka a znění náležitostí stanov Společenství vlastníků Otevřít dokument
472/RMČ/2016 připomínky MČ Praha 14 k zahájenému řízení o vydání změny Z 2832/00 Územního plánu Sídelního útvaru hl.m. Prahy Otevřít dokument
473/RMČ/2016 k návrhu pravidel pro oceňování významných životních událostí občanů městské části Praha 14 Otevřít dokument
474/RMČ/2016 k návrhu na přijetí darovací smlouvy pro zajištění akce PEStival Prahy 14 aneb Kdo si hraje, nekouše 2016 Otevřít dokument
475/RMČ/2016 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
476/RMČ/2016 k prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Otevřít dokument
477/RMČ/2016 k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 ve školním roce 2016/2017 Otevřít dokument
478/RMČ/2016 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Výdejní linka ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
479/RMČ/2016 k rozhodnutí zadavatele o námitce proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Parkourové hřiště Černý Most Otevřít dokument
480/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu veřejné telekomunikační sítě do pozemku parc. č. 566/95, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
481/RMČ/2016 k žádosti MHMP SVM o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Černý Most podle návrhu společnosti P-holding 1, s.r.o. Otevřít dokument