Samospráva ÚMČ Praha 14

43

Číslo Jednání Soubor
482/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
483/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
484/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
485/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
486/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
487/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
488/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájmu bytu v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
489/RMČ/2016 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí Otevřít dokument
490/RMČ/2016 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k novelizaci vyhlášky č. 12/2008 Sb., hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Otevřít dokument
491/RMČ/2016 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2016 Otevřít dokument
492/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
493/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Obchodní a administrativní centrum Poděbradská, k. ú. Vysočany Otevřít dokument
494/RMČ/2016 k dalšímu postupu vedoucímu k naplnění cílů stanovených územní studií Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14 Otevřít dokument
495/RMČ/2016 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2016 Otevřít dokument
496/RMČ/2016 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
497/RMČ/2016 k převedení nepotřebného majetku z vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
498/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
499/RMČ/2016 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
500/RMČ/2016 k zapojení do spolupráce na projektu Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend Otevřít dokument
501/RMČ/2016 k předložení žádosti o dotaci v rámci programu MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol k investičnímu projektu Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice a zajištění realizační přípravy Otevřít dokument
502/RMČ/2016 k předložení žádosti o dotaci v rámci programu MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol k investičnímu projektu Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice a zajištění realizační přípravy Otevřít dokument
503/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova _ Otevřít dokument
504/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s vypsáním užšího výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s. za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s. a přilehlém okolí Otevřít dokument
505/RMČ/2016 na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dodávka nákladního automobilu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
506/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úprava zahrady MŠ Paculova Otevřít dokument
507/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
508/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0154/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 - MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
509/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0280/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova 968/4, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
510/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 2655 a 2668/4, k. ú. Kyje Otevřít dokument
511/RMČ/2016 k revokaci vydaného usnesení č. 354/RMČ/2016 Otevřít dokument
512/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků parc. č. 2772, parc. č. 2773/1, parc. č. 2774, parc. č. 2578/5, parc. č. 2779/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
513/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 201/2 v k. ú. Černý Most s dětským hřištěm a zelení Otevřít dokument
514/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a společností Landia Management, s.r.o. Otevřít dokument