Samospráva ÚMČ Praha 14

43

Číslo Jednání Soubor
377/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků parc. č. 3, 7, 8, 80/1, 84/1, 84/2, 89/1, 175, 2711, 2723/1, 2724/4, 2725/1, 2815/1, 2815/2 a 2819, k. ú. Kyje, se spol. PREdistribuce, a. s.
354/RMČ/2008 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008
380/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k prodeji objektu čp. 389 v k. ú. Hostavice
378/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů VN a NN do pozemků parc. č. 947, 948, 949, 950 a 993 v k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s.
365/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9
357/RMČ/2008 k návrhu dodatku č. 1 k obchodní smlouvě o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi
375/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě č. p. 1087-1090, k. ú. Černý Most
356/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na tisk knihy o Praze 14
371/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů
382/RMČ/2008 k návrhu zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. § 21, odst. 1, písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p. p. na realizaci akce Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje
389/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru Provozní budova Ing. Ivo Přikryla v Praze
374/RMČ/2008 k návrhu na schválení úhrad nákladů ve výši 25 %
366/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9
355/RMČ/2008 k návrhu na vybavení dalších objektů na území městské části Praha 14 přenosnými AED
364/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9
387/RMČ/2008 informace k výstavbě nové MŠ na Jahodnici
370/RMČ/2008 k návrhu na prodloužení podnájmu bytu v ul. Kpt. Stránského 994
361/RMČ/2008 k návrhu na udělení plné moci obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. k úkonům týkajících se realizace úplatného převodu bytového domu č. p. 1087-1090 v ulici Cíglerova, k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
368/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 o velikosti 1 + 1 - ve veřejném zájmu
369/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 o velikosti 1 + 1 - ve veřejném zájmu
352/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14
381/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k prodeji pozemků pod bytovými domy č. p. 757 a č. p. 758 v k. ú. Hloubětín
385/RMČ/2008 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917 od 25. 8. 2008
358/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice
384/RMČ/2008 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917 od 1. 9. 2008
383/RMČ/2008 k návrhu na prodloužení smlouvy na pronájem nebytového prostoru MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most
376/RMČ/2008 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje
367/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14
353/RMČ/2008 k návrhu odpovědi na petici proti způsobu provedení rekonstrukce kulturního domu Kyje, Šimanovská 47
386/RMČ/2008 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917 od 25. 8. 2008
379/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení plynového zařízení do pozemku parc. č. 2690/1, k. ú. Kyje, ulice Dářská
372/RMČ/2008 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek
388/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín
363/RMČ/2008 k informaci o ukončení nájmu bytu o velikosti 1+1, č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9
360/RMČ/2008 k návrhu na schválení 2. úpravy plánu oprav na rok 2008
373/RMČ/2008 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 5.193 Kč odpovídající nájemnému v bytě č. p. 767 v ulici Rochovská, Praha 9
359/RMČ/2008 k návrhu zahájení jednání ve věci uplatnění škody obch. spol. Apion, s. r. o. vůči městské části Praha 14
362/RMČ/2008 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák.