Samospráva ÚMČ Praha 14

44

Číslo Jednání Soubor
400/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dohody při ukončení činnosti LSPP mezi městskou částí Praha 14 a M. DELTOU, s. r. o. Otevřít dokument
407/RMČ/2008 k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
417/RMČ/2008 k návrhu na umístění provozovny výkupu druhotných surovin na části pozemku parc. č. 1241/2, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
419/RMČ/2008 k návrhu na obnovu pronájmu dvou lůžek v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 Otevřít dokument
392/RMČ/2008 ke stanovisku městské části Praha 14 k návrhu dotačních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2009 Otevřít dokument
403/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 Otevřít dokument
414/RMČ/2008 k žádosti MHMP - OOA o stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Kyje společnosti EKOSPOL, a. s. Otevřít dokument
399/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
404/RMČ/2008 k návrhu na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 Otevřít dokument
395/RMČ/2008 k návrhu na povolení pracovní cesty člence Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
411/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská Otevřít dokument
416/RMČ/2008 k návrhu na odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 20 Otevřít dokument
412/RMČ/2008 k návrhu na odeslání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 2830/1 v zahrádkářské kolonii ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
406/RMČ/2008 k návrhu na změnu účastníka nájemní smlouvy č.j.: 2/SMP/03 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 492 ulice Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
402/RMČ/2008 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
405/RMČ/2008 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
393/RMČ/2008 k návrhu na schválení směrnice Příručka jakosti QS 42 - 01V02R00 Otevřít dokument
397/RMČ/2008 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
408/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava spodního vjezdu do ZŠ Gen. Janouška, Praha 9, Oprava porevizních závad ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 a Oprava garážových vrat - ul. Gen. Janouška 844 - 850, Praha 9 Otevřít dokument
413/RMČ/2008 k žádosti MHMP-OOA o vyjádření k rozšíření pronájmu části pozemku v k. ú. Kyje, parc. č. 2665/215 o výměru cca 15 m2 společnosti Unimex Group, a. s. Otevřít dokument
409/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava balkónů včetně zastřešení, Maňákova 753, 754, Praha 9 a Oprava oken, dveří, výměna za plastová ul. Gen. Janouška 844- 850, Praha 9 Otevřít dokument
394/RMČ/2008 k výsledku kontroly MHMP u KS - ÚKŘ Otevřít dokument
391/RMČ/2008 k Aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy Otevřít dokument
390/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
418/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
398/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
401/RMČ/2008 k návrhu na nesouhlas s prodloužením nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
415/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu PREdistribuce, a. s. do pozemku parc. č. 2652, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
410/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce: Oprava oken, výměna za plastová ul. Kardašovská 670, severní průčelí (spol. prostory) , Praha 9 a Oprava oken, výměna za plastová ul. Kardašovská 773, 774, 775, 776, Praha 9 Otevřít dokument