Samospráva ÚMČ Praha 14

44

Číslo Jednání Soubor
515/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
516/RMČ/2016 k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2017 Otevřít dokument
517/RMČ/2016 ke schválení směrnice QS 61-01 V05 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 Otevřít dokument
518/RMČ/2016 k návrhu dodatku č. 3 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská čp. 810/136, Praha 6 Otevřít dokument
519/RMČ/2016 k návrhu zadání změny č. Z 2985/09 územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změna vedení trasy železniční vlečky Otevřít dokument
520/RMČ/2016 k návrhu zadání změny č. Z 2980/09 územního plánu SÚ hl. m. Prahy - oprava uspořádání funkčních ploch velkoobchodů při ul. Chlumecká Otevřít dokument
521/RMČ/2016 k postupu ve věci nepovolené stavby na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
522/RMČ/2016 k auditům udržitelného rozvoje Otevřít dokument
523/RMČ/2016 k návrhu na jmenování člena komise bezpečnostní a protidrogové Otevřít dokument
524/RMČ/2016 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
525/RMČ/2016 k souhlasu s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_16_023 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP Otevřít dokument
526/RMČ/2016 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 6 ks použitelných počítačů zn. Dell, typu OptiPlex 380 DT Otevřít dokument
527/RMČ/2016 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 15 ks notebooků, 19 ks počítačů a 2 ks tiskáren Otevřít dokument
528/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
529/RMČ/2016 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
530/RMČ/2016 k mimořádné účetní závěrce včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 k 31. 7. 2016 a k rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 Otevřít dokument
531/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
532/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
533/RMČ/2016 ke stanovení osobního příplatku pí Veronice Strupkové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
534/RMČ/2016 k zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště Otevřít dokument
535/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úprava točny Hostavice Otevřít dokument
536/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Revitalizace a údržba zeleně na břehu Kyjského rybníka Otevřít dokument
537/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0278/2016/OI_OddI/1050 na akci: Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
538/RMČ/2016 k plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 Otevřít dokument