Samospráva ÚMČ Praha 14

45

Číslo Jednání Soubor
439/RMČ/2008 k usnesení č. 18/43 ZHMP o předání některých pozemků do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
437/RMČ/2008 k vydání potvrzení o vzdání se předkupního práva na 1/2 domu č. p. 708 a pozemku parc. č. 114 v k. ú. Kyje ve vlastnictví Tomáše Bureše Otevřít dokument
443/RMČ/2008 ke zřízení odloučeného pracoviště (2 třídy MŠ) Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2010 Otevřít dokument
422/RMČ/2008 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
446/RMČ/2008 na souhlas s navýšením kapacity školního klubu ZŠ Gen. Janouška od školního roku 2009/2010 Otevřít dokument
432/RMČ/2008 k návrhu na zrušení dodatku č. 4 a na souhlas s uzavřením nového dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j. 7/SMP/04, dle přílohy č. 1 Otevřít dokument
431/RMČ/2008 k žádosti o vrácení přeplatku za dvakrát účtovaný nájem za užívání balkónu 3,20 m2 v bytě čp. 1090 ulice Cíglerova Praha 9 Otevřít dokument
430/RMČ/2008 k návrhu na změnu názvu společnosti na straně nájemce, účastníka nájemní smlouvy č.: NAN/58/01/003246/2003, v nebytových prostorách v objektu č.p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
433/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na umístění šesti charitativních kontejnerů POTEX na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
425/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v čp. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
441/RMČ/2008 ke zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace k rozšíření objektu MŠ Kostlivého č. p. 1218, k. ú. Kyje Otevřít dokument
434/RMČ/2008 k uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2886/140 o výměře 21 m2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
424/RMČ/2008 na zadání veřejné podlimitní zakázky Úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
423/RMČ/2008 k poskytnutí finančních prostředků formou daru Davidu Drahonínskému na koupi potřebného dovybavení pro účast na Letních paralympijských hrách v lukostřelbě Otevřít dokument
421/RMČ/2008 na poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Lucie Otevřít dokument
445/RMČ/2008 k úpravě osobních příplatků ředitelkám mateřských škol městské části Praha 14 od 1. 9. 2008 Otevřít dokument
436/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 2670/23, 2670/26 a části pozemku parc. č. 2670/1 vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
427/RMČ/2008 k návrhu na informaci o nájmu bytu o velikosti 3+1, č.p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
429/RMČ/2008 k návrhu na přidělení uvolněného bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, Černý Most za podmínky vrácení stávajícího bytu městské části Praha 14 Otevřít dokument
428/RMČ/2008 k žádosti o znovu přidělení bytu v čp. 736 ulice Bobkova Praha 9 Otevřít dokument
442/RMČ/2008 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Polyfunkční budova na pozemku parc.č. 1255 a 1256/1 k.ú. Hloubětín, ul. K Hutím Otevřít dokument
420/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
440/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2686/3 včetně stavby na něm umístěné a části pozemku parc. č. 2686/1, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
438/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů SŽDC do pozemků parc. č.803 a parc. č. 2711, k. ú. Kyje Otevřít dokument
426/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1, č.p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
435/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP na obnovení souhlasného stanoviska MČ Praha 14 k pronájmu nebo prodeji pozemků parc. č. 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/7, 1351/8, 1351/13, 1351/15, 1352/1 a 1351/1 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
444/RMČ/2008 na rozšíření kapacity Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218 o dvě třídy MŠ od 1. 9. 2009 Otevřít dokument