Samospráva ÚMČ Praha 14

46

Číslo Jednání Soubor
532/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Nizozemí
532/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Nizozemí
533/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy č. 10068243 ze dne 4. 9. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14
533/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy č. 10068243 ze dne 4. 9. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14
534/RMČ/2012 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 7.191 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
534/RMČ/2012 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 7.191 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
535/RMČ/2012 k návrhu na schválení odpovědi na petici Nesouhlas s poskytnutím přístřeší formou bytu v domě č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 dle usnesení č. 497/RMČ/2012 Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
535/RMČ/2012 k návrhu na schválení odpovědi na petici Nesouhlas s poskytnutím přístřeší formou bytu v domě č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 dle usnesení č. 497/RMČ/2012 Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
536/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
536/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
537/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
537/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
538/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění dočasné stavby Výkup barevných a železných kovů (sběrný dvůr) na pozemku parc. č. 1070/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
538/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění dočasné stavby Výkup barevných a železných kovů (sběrný dvůr) na pozemku parc. č. 1070/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
539/RMČ/2012 k návrhu na přijetí daru od p. Hynka Malíka, Jateční 1444/11, Praha 7 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
539/RMČ/2012 k návrhu na přijetí daru od p. Hynka Malíka, Jateční 1444/11, Praha 7 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
540/RMČ/2012 k návrhu na poskytnutí grantů z programu Příspěvek na zajištění služby 2012 Otevřít dokument
540/RMČ/2012 k návrhu na poskytnutí grantů z programu Příspěvek na zajištění služby 2012 Otevřít dokument
541/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2012 Otevřít dokument
541/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2012 Otevřít dokument
542/RMČ/2012 k návrhu výpovědi rámcové smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 23. 12. 2004 Otevřít dokument
542/RMČ/2012 k návrhu výpovědi rámcové smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 23. 12. 2004 Otevřít dokument
543/RMČ/2012 k návrhu plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 Otevřít dokument
543/RMČ/2012 k návrhu plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 Otevřít dokument
544/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu na části pozemků parc. č. 2665/142, parc. č. 2665/143, parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/150, parc. č. 2665/151, katastrální území Kyje, ul. Manželů Dostálových, Praha 9 Otevřít dokument
544/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu na části pozemků parc. č. 2665/142, parc. č. 2665/143, parc. č. 2665/144, parc. č. 2665/150, parc. č. 2665/151, katastrální území Kyje, ul. Manželů Dostálových, Praha 9 Otevřít dokument
545/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního komunikačního vedení do pozemků parc. č. 708/2, 708/100, 708/14, 1072/41, 1072/46, 1072/55, 1072/56, 1072/60, 1072/61, 1072/66, 1072/76, 1072/84, 1072/85, 1072/92, 1072/103, 1072/109, 1072/123, 1072/136, 1072/168, 1072/172, 1072/175, 1072/182, 1072/185, 1072/196, 1072/198, 1240/22 a 2468/3 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
545/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního komunikačního vedení do pozemků parc. č. 708/2, 708/100, 708/14, 1072/41, 1072/46, 1072/55, 1072/56, 1072/60, 1072/61, 1072/66, 1072/76, 1072/84, 1072/85, 1072/92, 1072/103, 1072/109, 1072/123, 1072/136, 1072/168, 1072/172, 1072/175, 1072/182, 1072/185, 1072/196, 1072/198, 1240/22 a 2468/3 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
546/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
546/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
547/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru v ceně 4.574 Kč a v ceně 520 Kč Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
547/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru v ceně 4.574 Kč a v ceně 520 Kč Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument