Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

46

ČÍslo Jednání Soubor
546/RMČ/2016 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník dokument
547/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
548/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
549/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
550/RMČ/2016 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most dokument
551/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
552/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
553/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 na adrese Broumarská č. p. 25, Praha 9 dokument
554/RMČ/2016 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2017 v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 dokument
555/RMČ/2016 k souhlasu se změnami v položkovém čerpání finančních prostředků z dotace v Oblasti 1 - sociální a návazné služby dokument
556/RMČ/2016 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality na rok 2017 dokument
557/RMČ/2016 k zajištění vánoční světelné výzdoby na stožárech veřejného osvětlení v rámci území městské části Praha14 firmou ELTODO CITELUM, s. r. o. dokument
558/RMČ/2016 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
559/RMČ/2016 k revizi interní směrnice QS 72-01 Uzavírání a evidence smluv dokument
560/RMČ/2016 k novému vydání interní směrnice QS 74-01 V04R00 Zadávání veřejných zakázek dokument
561/RMČ/2016 připomínky MČ Praha 14 ke 4. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy dokument
562/RMČ/2016 ke stanovení osobního příplatku Mgr. Jaroslavě Budilové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
563/RMČ/2016 k návrhu na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14 dokument
564/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Revitalizace a údržba zeleně na břehu Kyjského rybníka dokument
565/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka nákladního automobilu pro městskou část Praha 14 dokument
566/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 dokument
567/RMČ/2016 k provedení stavebních prací a dodávky nového vybavení skladových prostor v MŠ Paculova _ dokument
568/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0279/2016/OI_OddI/1050 na akci Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská _ dokument
569/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu Přístupový chodník na části pozemku parc. č. 232/7, katastrální území Černý Most dokument
570/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0565/2015/OSM/1080 za účelem změny platnosti smlouvy _ dokument
571/RMČ/2016 k pronájmu částí pozemků parc. č. 2574/20 a parc. č. 2574/40, k. ú. Kyje k prodloužení umístění reklamního zařízení _ dokument
572/RMČ/2016 k návrhu odpovědi na petici občanů z ulice Sklenská ve věci změny dopravního režimu v lokalitě Nad rybníkem dokument