Samospráva ÚMČ Praha 14

47

Číslo Jednání Soubor
478/RMČ/2008 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008 Otevřít dokument
477/RMČ/2008 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
483/RMČ/2008 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
480/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků ve výši 49.650 Kč pro Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 14 Otevřít dokument
493/RMČ/2008 k informaci o investiční akci Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje a o průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele souvisejících stavebních prací Otevřít dokument
487/RMČ/2008 k návrhu na prodloužení doby nájmu o dalších 10 let pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 668 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
479/RMČ/2008 k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007 - 2010 (září 2008) Otevřít dokument
499/RMČ/2008 k návrhu na směnu pozemků parc. č. 793/60, 793/81 a 793/95, k. ú. Kyje pod komunikacemi v Jiráskově čtvrti a nezastavěného pozemku parc. č. 2578/9, k. ú. Kyje sjednané mezi MČ Praha 14 a p. Václavem Vránou Otevřít dokument
491/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
496/RMČ/2008 k návrhu na realizaci záměru směnit část pozemku parc. č. 2626/1 v k. ú. Kyje za investice vložené do stavby tenisového areálu Jahodnice Otevřít dokument
489/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
502/RMČ/2008 k podání nabídky předkupního práva na odkoupení bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 1087, 1088, 1089, 1090 ulice Cíglerova spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách 27, 28, 29, 30 a spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách 5/20, 5/21, to vše v k.ú. Černý Most nájemníkům, kteří mají dluh na nájemném s příslušenstvím Otevřít dokument
476/RMČ/2008 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2009 Otevřít dokument
482/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi obch. spol. APION, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
500/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k přepracovanému návrhu na umístění stavby na pozemku parc.č. 273 kat.území Hostavice při ul. Novozámecká Otevřít dokument
484/RMČ/2008 k zaslání finanční částky přečerpané dotace na Finanční úřad pro Prahu 1 Otevřít dokument
498/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části komunikací se společností UNIMEX GROUP, a. s. Otevřít dokument
501/RMČ/2008 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2009, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
481/RMČ/2008 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi obch. spol. Skanska Reality, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
490/RMČ/2008 k úpravě kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín podle nově upravené výměry pozemku v evidenci nemovitostí Otevřít dokument
494/RMČ/2008 k návrhu na svěření pozemků parc. č. 2665/140 a 2665/187 v k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
486/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
485/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
503/RMČ/2008 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2686/3 včetně stavby na něm umístěné a části pozemku parc. č. 2686/1, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
504/RMČ/2008 ke jmenování předsedkyně komise bezpečnostní a protidrogové Otevřít dokument
495/RMČ/2008 k úplatnému převodu pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih Otevřít dokument
497/RMČ/2008 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením místa podnikání v místě sídla Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
492/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská Otevřít dokument
488/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se snížením nájemného za měsíc srpen 2008 o částku 2.091 Kč pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 742, ulice Bryksova, Praha 9 z důvodu odstávky vody Otevřít dokument