Samospráva ÚMČ Praha 14

48

Číslo Jednání Soubor
519/RMČ/2008 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2009, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
513/RMČ/2008 k návrhu na pověření Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14 k podepisování smluv o převodu vlastnictví jednotky o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu č. p. 1087 - 1090 v ulici Cíglerova, Praha 9, kteří o převod vlastnictví projeví zájem Otevřít dokument
514/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se společným užíváním nebytových prostor v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 pro členy sdružení Otevřít dokument
508/RMČ/2008 k návrhu darování léků a zdravotnického materiálu Otevřít dokument
506/RMČ/2008 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
515/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
512/RMČ/2008 k žádosti o snížení nájemného za užívání bytu v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 situovaném v 3. podlaží z důvodu realizace střešní nástavby domu č. p. 1087-1090 Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
520/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko městské části Praha 14 k prodeji pozemku parc. č. 232/597 v k. ú. Černý Most zastavěného stavbou jiného vlastníka Otevřít dokument
509/RMČ/2008 ke změně názvu komise Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
511/RMČ/2008 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 3.118 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 55 ul. Hloubětínská, Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 2651, 2652/1, 2653/1, 2653/2, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
507/RMČ/2008 ke změně čerpání účelově poskytnutého finančního příspěvku Otevřít dokument
505/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
516/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
510/RMČ/2008 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci podlimitní veřejné zakázky Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách Otevřít dokument
517/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce Úklid, blokové čištění komunikací a jejich údržba na území městské části Praha 14 realizované v zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
518/RMČ/2008 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace k rozšíření objektu MŠ Kostlivého č. p. 1218, k. ú. Kyje Otevřít dokument