Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

48

ČÍslo Jednání Soubor
641/RMČ/2020 k návrhu na schválení pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech svěřených městské části Praha 14 dokument
642/RMČ/2020 k návrhu na zajištění vybudování záložního zdroje v objektu Polikliniky Parník, Generála Janouška 902, 198 00 Praha 14 - Černý Most, tedy investice dokument
643/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na výměnu výtahu v objektu zdravotnického střediska Kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9 dokument
644/RMČ/2020 k návrhu na schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070, o snížení nájemného v souvislosti s pandemií COVID-19 dokument
645/RMČ/2020 k návrhu na schválení postupu při přijímání žádostí o poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. 2020 pro nájemce nebytových prostor dokument
646/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 dokument
647/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 dokument
648/RMČ/2020 k prolongaci pojistné smlouvy č. 2209157017 na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění, týkající se pojištění při pracovních cestách do zahraničí dokument
649/RMČ/2020 k návrhu Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2021 dokument
650/RMČ/2020 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
651/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
652/RMČ/2020 k poskytnutí účelového investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelová 874 dokument
653/RMČ/2020 k návrhu na souhlas se zrušením školní jídelny, převedení na výdejnu a navýšení kapacity výdejny z 370 na 430 strávníků u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od 1. 9. 2021 dokument
654/RMČ/2020 k předložení projektových žádostí Navýšení kapacity předškolního vzdělávání MŠ Sluníčko ve výzvě č. 57 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu a Modernizaci zařízení a vybavení učeben III. ve výzvě č. 48 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu dokument
655/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Dodávka kamerového systému do ZŠ Gen. Janouška zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
656/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka užitkového vozidla kat. N1 na alternativní elektrický pohon dokument
657/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0539/2020/OI/1050 na stavební práce Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
658/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0468/2017/OI/1050 na akci Projekční práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou dokument
659/RMČ/2020 k revitalizaci vnitrobloku C - Bryksova-Maňákova, k. ú. Černý Most dokument
660/RMČ/2020 k uzavření souhlasného prohlášení k pozemkům zapsaným na LV 2820, k. ú. Hloubětín dokument
661/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 84/1, 84/2, 155/1 a 2815/1, k. ú. Kyje dokument
662/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/304 v k. ú. Černý Most pro zajištění parkovacích stání obyvatelům domu čp. 851 - 857 v ul. Jíchova dokument