Samospráva ÚMČ Praha 14

49

Číslo Jednání Soubor
601/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
602/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
603/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
604/RMČ/2012 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2012 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 907, Metujská ul., Praha 9 Otevřít dokument
606/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
607/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
608/RMČ/2012 k žádostem o udělení souhlasu s přijetím dalších osob do bytu Otevřít dokument
609/RMČ/2012 k žádostem na vrácení jistiny po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu jednotky v ul. Kpt. Stránského 993 a 994, Praha 9 Otevřít dokument
610/RMČ/2012 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 10. 5. 2011 Otevřít dokument
611/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu č. p. 671 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
612/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením budoucí smlouvy o podnájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
613/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
614/RMČ/2012 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor a pozemků v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
615/RMČ/2012 k návrhu na umístění telekomunikační sítě a zařízení firmy GREPA Networks s. r. o. Otevřít dokument
616/RMČ/2012 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k umístění stavby Automatická tlaková stanice pro posílení tlaku vody ve vodovodní síti na pozemku parc. č. 2788/1 k. ú. Kyje ul. Lipnická Otevřít dokument
617/RMČ/2012 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
618/RMČ/2012 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik Otevřít dokument
619/RMČ/2012 k realizaci projektu Park Pilská Otevřít dokument
620/RMČ/2012 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání Otevřít dokument
621/RMČ/2012 k návrhu na převod agendy technického úseku odboru školství do odboru správy majetku a investic Otevřít dokument
622/RMČ/2012 k zahraniční služební cestě Otevřít dokument
623/RMČ/2012 k návrhu na odvolání člena komise bezpečnostní a protidrogové a jmenování členů nových Otevřít dokument
624/RMČ/2012 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
625/RMČ/2012 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
626/RMČ/2012 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 Otevřít dokument
627/RMČ/2012 ke snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 na rok 2012 ve výši 1.000.000 Kč Otevřít dokument
628/RMČ/2012 k žádosti o finanční příspěvek sportovního klubu SPEKTRUM Praha Otevřít dokument
629/RMČ/2012 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Otevřít dokument
630/RMČ/2012 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Podpora při řízení projektu a odborné služby v rámci projektu OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe) - SMART i. e. a k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v rámci projektu Smart i. e. Otevřít dokument
631/RMČ/2012 k vyhodnocení VZ Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013 Otevřít dokument
632/RMČ/2012 k rozhodnutí ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby Poskytování telekomunikačních služeb zadávané v otevřeném řízení Otevřít dokument
633/RMČ/2012 k zahájení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013 Otevřít dokument
634/RMČ/2012 k návrhu na odepsání evidovaných energetických auditů z účtu 019 Otevřít dokument
635/RMČ/2012 k návrhu na ukončení NS č. 01/SMP/09 dohodou, zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření NS na pronájem části nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Generála Janouška, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
636/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/500 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
637/RMČ/2012 k převzetí pozemků parc. č. 2889/4, 2889/5 a 2889/58, k. ú. Kyje o celkové výměře 1 464 m 2, včetně komunikací a zeleně, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 a částky ve výši 45 000 Kč na tříletou údržbu Otevřít dokument
638/RMČ/2012 k uzavření 1. dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění odbočovacího pruhu, areálové komunikace a pokládky kabelu 1 kV do pozemků parc. č. 2588/4, a parc. č. 2589/3, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2574/20, k. ú. Kyje, v souvislosti s výstavbou ČSPH v km 2,25 Vysočanské radiály Otevřít dokument
639/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2012 ke smlouvě č. 10068113 ze dne 16. 7. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
640/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
641/RMČ/2012 k návrhu na schválení dočasného pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
642/RMČ/2012 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument