Samospráva ÚMČ Praha 14

49

Číslo Jednání Soubor
650/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
651/RMČ/2016 k návrhu na schválení znění jednotné smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce a podpisu této smlouvy s prvními z oprávněných nájemců dle soupisu Otevřít dokument
652/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most II., 198 00 Otevřít dokument
653/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. j.: 33/SMP/07 - změna v osobě nájemce prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky Černý Most, Gen. Janouška 902, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
654/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
655/RMČ/2016 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
656/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
657/RMČ/2016 k informaci o poskytnutí mimořádných finančních prostředků ze strany hl. m. Prahy v dotačním řízení a o postupu ve věci projektu ICT pro Prahu 14 (registrační číslo CZ.2.16/1.2.00/28022) Otevřít dokument
658/RMČ/2016 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 Otevřít dokument
659/RMČ/2016 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
660/RMČ/2016 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
661/RMČ/2016 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
662/RMČ/2016 k poskytnutí účelového investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobková 766 Otevřít dokument
663/RMČ/2016 k zahájení výběru provozovatele farmářských trhů u stanic Metra B Rajská zahrada a Černý Most Otevřít dokument
664/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny Otevřít dokument
665/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD 0307/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra Otevřít dokument
666/RMČ/2016 ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 1761, k. ú. Kyje Otevřít dokument
667/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 1114, k. ú. Kyje Otevřít dokument
668/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 22 kV do pozemků parc. č. 976 a parc. č. 978/5, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
669/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce k provedení stavby Oplocení pozemku v kat. území Černý Most, parc. č. 232/717 Otevřít dokument
670/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská Zahrada Otevřít dokument