Samospráva ÚMČ Praha 14

5

Číslo Jednání Soubor
17/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
18/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
19/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
20/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
21/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
22/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
23/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
24/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
25/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
26/RMČ/2011 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 2.098 Kč za pozdní platby nájemného za užívání části nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
27/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
28/RMČ/2011 k návrhu na stanovení odměn pro představenstvo a. s. SMP-14 Otevřít dokument
29/RMČ/2011 Cíle kvality 2011 - 2015 Otevřít dokument
30/RMČ/2011 k návrhu Informační koncepce městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
31/RMČ/2011 k návrhu Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2010 Otevřít dokument
32/RMČ/2011 k Jednacímu řádu Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
33/RMČ/2011 k návrhu na jmenování členů a předsedů komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
34/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
35/RMČ/2011 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky Farní charitě Praha 14 - Černý Most, Kyje Otevřít dokument
36/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Zřízení parkovacích stání v ulici Lednické, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
37/RMČ/2011 ke stanovisku městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na Stavbu č. 40297, technická vybavenost Hloubětín, etapy 0004, 0005 a 0006 Otevřít dokument
38/RMČ/2011 k návrhu na stanovení cen za zřízení věcných břemen uložení inženýrských sítí do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
39/RMČ/2011 k návrhu na ukončení mandátní smlouvy č. 2010/KS-OÚR/011 a č. 2010/KS-OÚR/012 se společností Energy Benefit Centre o. p. s. Otevřít dokument
40/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
41/RMČ/2011 ke schválení Instrukce QI 61-01-01 V01 R00 Vymezení odpovědnosti a zajištění spolupráce odboru školství a odboru správy majetku a investic Otevřít dokument