Samospráva ÚMČ Praha 14

5

Číslo Jednání Soubor
35/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
36/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
37/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
38/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
39/RMČ/2015 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech pro rok 2015 Otevřít dokument
40/RMČ/2015 k návrhu na rekolaudaci bytového prostoru jako prostoru sloužícího pro potřeby MŠ Zelenečská v č. p. 500, Zelenečská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
41/RMČ/2015 k návrhu na rekolaudaci školnického bytu o celkové výměře 90,02 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9, na prostor nesloužící podnikání Otevřít dokument
42/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
43/RMČ/2015 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
44/RMČ/2015 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
45/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
46/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
47/RMČ/2015 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2014 Otevřít dokument
48/RMČ/2015 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
49/RMČ/2015 k zabezpečení činnosti komisí rady Otevřít dokument
50/RMČ/2015 ke jmenování grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb Otevřít dokument
51/RMČ/2015 k návrhu na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2015 v oblasti 2 Otevřít dokument
52/RMČ/2015 k realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2015 Otevřít dokument
53/RMČ/2015 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2015 Otevřít dokument
54/RMČ/2015 k podání žádosti o dotaci – Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015 Otevřít dokument
55/RMČ/2015 k podání dodatku k žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2015 Otevřít dokument
56/RMČ/2015 Rozpočtový rámec městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
57/RMČ/2015 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
58/RMČ/2015 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 2 kusy stojanů na kola Otevřít dokument
59/RMČ/2015 k návrhu na přijetí darovací smlouvy pro zajištění kampaně Chceme tu mít čisto! Otevřít dokument
60/RMČ/2015 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 – Praha 14 (II.), zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Otevřít dokument
61/RMČ/2015 k poskytnutí lhůty 4 týdnů k předložení relevantních informací souvisejících s realizací díla a vztahujících se k uplatnění smluvní pokuty za neplnění smluvních podmínek vyplývajících z SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 uzavřené s obchodní firmou Kaziko a. s. Otevřít dokument
62/RMČ/2015 k ukončení nájemní smlouvy čj. 0102/2012/OSMI/1070 na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje Otevřít dokument
63/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemků parc. č. 1841/44 v k. ú. Hloubětín a parc. č. 929/1 v k. ú. Kyje o celkové výměře 195 m2 Otevřít dokument
64/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení přípojky NN do pozemku parc. č. 1780/3, k. ú. Hloubětín, v souvislosti s výstavbou sportovní haly Otevřít dokument
65/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu k pořádání farmářských trhů s TSK hl. m. Prahy Otevřít dokument
66/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o financování projektu v rámci OPPK Park Pilská – I. etapa Otevřít dokument
67/RMČ/2015 k provedení přípravných prací souvisejících s realizací projektu Park Pilská – 1. etapa Otevřít dokument