Samospráva ÚMČ Praha 14

50

Číslo Jednání Soubor
673/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
674/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu a na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
675/RMČ/2016 k žádosti o přidělení bytu m. č. Praha 14 jako pronájem bytu osobám starších 60 let (seniorské bydlení) Otevřít dokument
676/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
677/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
678/RMČ/2016 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1), písmeno a) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Otevřít dokument
679/RMČ/2016 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a souhlas s převedením výsledku hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2015 ve výši 1.192.883,28 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let Otevřít dokument
680/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 - Černý Most II. s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
681/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání - garážového stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
682/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1071/4, ulice Bří Venclíků, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
683/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, 198 00 Otevřít dokument
684/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 15/SMP/13 na prostory sloužící k podnikání v objektu č. p. 669, ulice Kardašovská, Praha 9 - Lehovec, prospolečnost CITI VNM s.r.o. Otevřít dokument
685/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
686/RMČ/2016 k návrhu na Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
687/RMČ/2016 k návrhu na jmenování vedoucího odboru Kanceláře starosty Otevřít dokument
688/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3.2.2016 mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. Otevřít dokument
689/RMČ/2016 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
690/RMČ/2016 k poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2016 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
691/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
692/RMČ/2016 k zajištění projektových prací pro účely podání dotační žádosti v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu Otevřít dokument
693/RMČ/2016 k vyhodnoceníveřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení Otevřít dokument
694/RMČ/2016 k vyhodnocenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Služby IP Telefonie Otevřít dokument
695/RMČ/2016 k vyhodnocenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Přírůstková digitalizace stavebního archívu Otevřít dokument
696/RMČ/2016 k vyhodnocenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14 Otevřít dokument
697/RMČ/2016 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet Otevřít dokument
698/RMČ/2016 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet Otevřít dokument
699/RMČ/2016 k zajištění dokončení investičního projektu na akci Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 Otevřít dokument
700/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0153/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 - MŠ Šebelova Otevřít dokument
701/RMČ/2016 k revokaci usnesení č. 623/RMČ/2016 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
702/RMČ/2016 k pronájmu 3 parkovacích míst na parkovišti na části pozemků parc.č. 73/1 a parc. č. 73/3, k.ú. Černý Most pro vozidla České pošty, s.p. Otevřít dokument
703/RMČ/2016 ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 1779, k. ú. Kyje Otevřít dokument
704/RMČ/2016 k revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 672/RMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016 Otevřít dokument