Samospráva ÚMČ Praha 14

50

Číslo Jednání Soubor
688/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
689/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
690/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
691/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 766, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
692/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
693/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
694/RMČ/2020 ;k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
695/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
696/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
697/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
698/RMČ/2020 k návrhu na změnu nájemní smlouvy, přistoupení dalšího nájemce Otevřít dokument
699/RMČ/2020 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele Otevřít dokument
700/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Otevřít dokument
701/RMČ/2020 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící podnikání o výměře 27,35 m 2 v objektu č. p. 750, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
702/RMČ/2020 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 11, Ronešova 1135, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
703/RMČ/2020 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 27, Kardašovská 756, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
704/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
705/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace pro obyvatele Prahy 14 uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
706/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace pro obyvatele Prahy 14 uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
707/RMČ/2020 k novému vydání směrnice QS 42-06 Projektové řízení Otevřít dokument
708/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 2209157017 na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění mezi MČ Praha 14 a pojistitelem Colonade Insurance S.A., organizační složka, IČO: 04485297 Otevřít dokument
709/RMČ/2020 k návrhu na zvýšení příplatku za vedení paní Simoně Vlašimské, pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
710/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování dotačního software 2 (DSW2) a související smlouvy o zpracování osobních údajů se spolkem Otevřená města, z.s., IČO: 05129061 a na vyhlášení dotačního programu pro podporu kultury, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 Otevřít dokument
711/RMČ/2020 k předložení projektové žádosti Rekuperace MŠ Jahoda ve výzvě č. 146 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 Otevřít dokument
712/RMČ/2020 k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898 Otevřít dokument
713/RMČ/2020 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - školní nábytek v celkové hodnotě 32.256 Kč Otevřít dokument
714/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
715/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
716/RMČ/2020 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
717/RMČ/2020 k záměně zdrojů finančních prostředků poskytovaných příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní formou příspěvku na provoz z rozpočtu MČ Praha 14 Otevřít dokument
718/RMČ/2020 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
719/RMČ/2020 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
720/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 ke konsolidované dokumentaci pro umístění stavby D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění Otevřít dokument
721/RMČ/2020 k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví v platném znění (Statut hl. m. Prahy) Otevřít dokument
722/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
723/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Bílý kůň - statické zajištění Otevřít dokument
724/RMČ/2020 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Vybudování odborných učeben na základních školách - stavební práce a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Vybudování odborných učeben na základních školách - stavební práce, opakované řízení Otevřít dokument
725/RMČ/2020 ke zrušení veřejné zakázky na dodávky Vybudování odborných učeben na základních školách zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení a zahájení veřejné zakázky na dodávky Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
726/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0647/2020/OI/1050 na stavební práce Severovýchodní cyklomagistrála - propojení etapy 6.3 a 6.1 Otevřít dokument
727/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0762/2017/OI/1101 na akci Projekční služby - Severovýchodní pražská cyklomagistrála - 6. etapa Otevřít dokument
728/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská Otevřít dokument
729/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k záměru pronájmu pozemků parc. č. 545/17, 545/18 a 667/3, vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
730/RMČ/2020 k uzavření souhlasného prohlášení k pozemkům zapsaným na LV 2820, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
731/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (zahrada díl č. 125) Otevřít dokument