Samospráva ÚMČ Praha 14

51

Číslo Jednání Soubor
568/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0035 - Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
563/RMČ/2008 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
572/RMČ/2008 k žádosti OOA MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu nebo směny spoluvlastnických podílů - pozemky parc. č. 232/227, 232/222, 232/7, 341 a 342, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
575/RMČ/2008 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 1. 1. 2009 Otevřít dokument
574/RMČ/2008 k návrhu zadání celoměstsky významných změn - Z 2048/00, Z 2142/00 a Z 2176/00 Otevřít dokument
567/RMČ/2008 k rozhodnutí o námitkách uchazeče proti úkonu zadavatele učiněném v zadávacím řízení Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje zahájeném dne 11. 7. 2008 uveřejněním oznámení v ISVZ-US, ev. č. VZ: 60019896 Otevřít dokument
565/RMČ/2008 k návrhu výběrového řízení na akce : Malování společné prostory, Cíglerova 1087-1090, Praha 9 a Rekonstrukce výtahů Rochovská 767, Slévačská 496, 497, Praha 9 Otevřít dokument
566/RMČ/2008 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+1 z kvóty MHMP - stanovení skupiny uchazečů Otevřít dokument
573/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemku parc. č. 1072/175, k. ú. Hloubětín, se spol. PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
561/RMČ/2008 k návrhu na schválení Organizačního řádu KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
564/RMČ/2008 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken a dveří - gymnázium ARCUS - pavilon C a část pavilonu E v budově ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
560/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
562/RMČ/2008 ke schválení příspěvku ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti Asociace nositelů legionářských tradic, o. s. Otevřít dokument
569/RMČ/2008 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 977 a 980/1 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
571/RMČ/2008 k žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 56/1 o výměře 41 m 2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
570/RMČ/2008 k prodeji části pozemku parc. č. 1640/16 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
559/RMČ/2008 k rozhodnutí o námitkách uchazeče proti úkonu zadavatele učiněném v zadávacím řízení Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje zahájeném dne 11. 7. 2008 uveřejněním oznámení v ISVZ-US, ev. č. VZ: 60019896 Otevřít dokument