Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

51

ČÍslo Jednání Soubor
732/RMČ/2020 k návrhu na schválení soupisu bytů v SVJ k doprivatizaci a schválení dalšího postupu dokument
733/RMČ/2020 k návrhu na schválení postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví bytového družstva dokument
734/RMČ/2020 ke spolupráci v oblasti družstevního bydlení dokument
735/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
736/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
737/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
738/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
739/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů dokument
740/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 , byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
741/RMČ/2020 k návrhu na schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dokument
742/RMČ/2020 k vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument
743/RMČ/2020 k i nformaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání dokument
744/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dokument
745/RMČ/2020 k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14 dokument
746/RMČ/2020 k návrhu zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2019 dokument
747/RMČ/2020 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 dokument
748/RMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
749/RMČ/2020 k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
750/RMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 dokument
751/RMČ/2020 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
752/RMČ/2020 Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument
753/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k záměru stavba bytového domu na pozemcích parc. č. 2671 a 2672 k. ú. Hloubětín při ulici Kukelská dokument
754/RMČ/2020 k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2021 - 2024 dokument
755/RMČ/2020 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2021 - 2022 v oblasti sociálních služeb dokument
756/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. dokument
757/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí odměny zaměstnanci pověřenému řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
758/RMČ/2020 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 dokument
759/RMČ/2020 k návrhu na schválení dohody o provedení práce pro ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 dokument
760/RMČ/2020 k projektu Místní akční plán Praha 14 II.; schválení Strategického rámce MAP Praha 14 II. vč. investičních priorit a Agregovaného popisu potřeb škol (I.) dokument
761/RMČ/2020 ke smluvnímu zajištění servisu rekuperačních jednotek Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 dokument
762/RMČ/2020 k místní Agendě 21 dokument
763/RMČ/2020 k pilotnímu programu Koordinátorů participativního plánování Projekt Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce dokument
764/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka páskové knihovny a serverových technologií dokument
765/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství dokument
766/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0580/2020/OI/1050 na akci Oprava obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická dokument
767/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0675/2020/OI/1050 na akci Rekonstrukce komunikace Hůrská dokument
768/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka elektromobilu pro MČ Praha 14 dokument
769/RMČ/2020 ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemku parc. č. 825/8, vše v k. ú. Hloubětín při ulici Na Obrátce dokument
770/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 708/1. k. ú. Hloubětín dokument
771/RMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 2662/1 a parc. č. 2662/2, k. ú. Kyje dokument
772/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (zahrada díl č. 128) dokument
773/RMČ/2020 k dalšímu postupu k využití pozemků při ulici Broumarská dokument
774/RMČ/2020 k návrhu na schválení koupě 100 % podílu ve společnosti s ručením omezeným SP Černý Most dokument