Samospráva ÚMČ Praha 14

52

Číslo Jednání Soubor
777/RMČ/2020 k návrhu na revokaci usnesení RMČ Praha 14 č. 673/RMČ/2020 ze dne 9. 11. 2020 a schválení dalšího postupu s ukončením nájemní smlouvy Otevřít dokument
778/RMČ/2020 ke schválení uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Otevřít dokument
779/RMČ/2020 ke schválení dalšího postupu po podané výpovědi ze strany nájemce Otevřít dokument
780/RMČ/2020 k odvolání a jmenování člena dozorčí rady Otevřít dokument
781/RMČ/2020 ke změně zakladatelského dokumentu společnosti, jmenování členů dozorčí rady, odvolání jednatele a schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Otevřít dokument
782/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 33 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 čj. 0002/2015/OSVZ_OddE/1101 Otevřít dokument
783/RMČ/2020 k návrhu na jmenování člena Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů Otevřít dokument
784/RMČ/2020 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru Obytný soubor Rajský vrch 3 - Domy sociální péče a stacionář na pozemcích parc.č. 201/1 a 201/12 kat.ú. Černý Most Otevřít dokument
785/RMČ/2020 k darovací smlouvě mezi obchodní společností NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028 a MČ Praha 14 Otevřít dokument
786/RMČ/2020 k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
787/RMČ/2020 k navýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
788/RMČ/2020 k návrhu na schválení dohody o rozvázání pracovního poměru uzavřené mezi příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní a ředitelkou této organizace Otevřít dokument
789/RMČ/2020 k revokaci usnesení č. 759/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020 a uzavření dohod o provedení práce mezi ředitelkami mateřských škol jako zaměstnanci a mateřskými školami jako zaměstnavateli v rámci projektu Podpora integrace cizinců v městské části Praha 14 v roce 2021 a projektu Šablony II. Otevřít dokument
790/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 mezi pronajímatelem Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836 a nájemcem Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 Otevřít dokument
791/RMČ/2020 k projektu Místní akční plán Praha 14 II.; schválení Akčního plánu pro období 9/2020 - 2/2022 Otevřít dokument
792/RMČ/2020 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové investiční účelové dotace na investiční náklady spojené s rekonstrukcí výtahu a bezbariérového sociálního zázemí v objektu zdravotnického zařízení na adrese Kpt. Stránského č. p. 999/5, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
793/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 Otevřít dokument
794/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0643/2020/OI/1050 na stavební práce Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská) Otevřít dokument
795/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0133/2020/OI/1050 na stavební práce Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou Otevřít dokument
796/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství Otevřít dokument
797/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka páskové knihovny a serverových technologií Otevřít dokument
798/RMČ/2020 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 Otevřít dokument
799/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
800/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
801/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
802/RMČ/2020 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele Otevřít dokument
803/RMČ/2020 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele Otevřít dokument
804/RMČ/2020 k přehledu podnájemců - Poliklinika PARNÍK Otevřít dokument
805/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Most, z.s. Otevřít dokument
806/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
807/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
808/RMČ/2020 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ I. v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
809/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0730/2020/OI/1050 na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
810/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/84 a parc. č. 1072/85, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
811/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 814/12, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
812/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovými domy č. p. 884 a 885, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
813/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 782/26, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
814/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 708/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument