Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

53

ČÍslo Jednání Soubor
52/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
53/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
54/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
55/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
56/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
57/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
58/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
59/RMČ/2017 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 767 ul. Rochovská, Praha 9 dokument
60/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
61/RMČ/2017 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech pro rok 2017 dokument
62/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 799, ulice Kučerova, Praha 9 dokument
63/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemních smluv na adrese Broumarská č. p. 25, Praha 9 k bytům č. 15, 18, 24, 26 dokument
64/RMČ/2017 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dokument
65/RMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zprostředkování pojištění mezi městskou částí Praha 14 a spol. MARSH s.r.o. dokument
66/RMČ/2017 k návrhu na přijetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14 dokument
67/RMČ/2017 k vyhodnocení výběrového řízení na provozovatele farmářských trhů u stanice Metra B Rajská zahrada a Černý Most dokument
68/RMČ/2017 k rezignaci člena komise pro komunitní plánování a MA21 dokument
69/RMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
70/RMČ/2017 k žádosti městské části Praha 14 o pořízení Územní studie na využití pozemku parc. č. 2574/9 kat. území Kyje při ul. Budovatelská dokument
71/RMČ/2017 k návrhu připomínek MČ Praha 14 k oznámení o konání společného projednání celoměstsky významných změn IV Územního plánu SÚ hl. m. Prahy dokument
72/RMČ/2017 vyjádření MČ Praha 14 k předběžnému oznámení dle § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Navýšení intenzity práce linky na recyklaci stavebních odpadů dokument
73/RMČ/2017 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 dokument
74/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 dokument
75/RMČ/2017 k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ dokument
76/RMČ/2017 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
77/RMČ/2017 k návrhu na poskytnutí přechodné finanční výpomoci neziskové organizaci Jahoda, o.p.s. dokument
78/RMČ/2017 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 dokument
79/RMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 29 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Praha 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2017 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dokument
80/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0370/2016/OI_OddI/1050 na akci: Provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316 - Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice dokument
81/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0370/2016/OI_OddI/1050 na akci: Provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316 - Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice dokument
82/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská dokument
83/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet dokument
84/RMČ/2017 k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2836/2, k. ú. Kyje dokument
85/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 73/3, katastrální území Černý Most dokument
86/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Hloubětín, na část pozemku parc. č. 7/1 z majetku Židovské obce v Praze a na část pozemku parc. č. 69 ze svěřené správy městské části Praha 14 dokument
87/RMČ/2017 k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0243/201/OSM/1070 na pacht části pozemku parc. č. 1760, k. ú. Kyje výpovědí dokument
88/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 22kV do pozemků parc. č. 1320/6, parc. č. 1320/7, parc. č. 2582/1 a parc. č. 2583, k. ú. Hloubětín dokument
89/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o převodu práv a povinností ke stavbě v souvislosti s výstavbou MŠ Jahodnice dokument