Samospráva ÚMČ Praha 14

53

Číslo Jednání Soubor
8/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o způsobu účtování a o úhradě služeb v souvislosti s užíváním nebytových prostor se společností Správa majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
9/RMČ/2021 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Otevřít dokument
10/RMČ/2021 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 Otevřít dokument
11/RMČ/2021 k informaci o provedené kontrole projektu Terénní práce na Praze 14 Otevřít dokument
12/RMČ/2021 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021 Otevřít dokument
13/RMČ/2021 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností MANTARO DEVELOP a.s., se sídlem Dobrovolného 563, Praha 9 k přípravě projektu lávky - transbordéru přes Rokytku Otevřít dokument
14/RMČ/2021 k novému vydání Instrukce QI 61-01-06 V03 R00 - Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
15/RMČ/2021 k návrhu na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14 Otevřít dokument
16/RMČ/2021 k návrhu na výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
17/RMČ/2021 k pověření řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 do termínu ukončení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Otevřít dokument
18/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a ubytovaným zaměstnancem v objektu školy Otevřít dokument
19/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
20/RMČ/2021 k předložení projektové žádosti Zelené střechy ZŠ Vybíralova, Zelené střechy ZŠ Chvaletická a Zelené střechy ZŠ Chvaletická - Rochovská ve výzvě 144. v rámci Operačního programu Životní prostředí Otevřít dokument
21/RMČ/2021 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 Otevřít dokument
22/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce mezi městskou částí Praha 14 a SP Černý Most s.r.o., č. j.: 0579/2018/OI/1101 Otevřít dokument
23/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0469/2020/OI/1050 na akci Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 Otevřít dokument
24/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 Otevřít dokument
25/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Oprava sociálního zařízení v l. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1072 Otevřít dokument
26/RMČ/2021 na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14 realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
27/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
28/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Dodávka kamerového systému do ZŠ Gen. Janouška zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
29/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
30/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) Otevřít dokument
31/RMČ/2021 k ukončení pachtovní smlouvy č. 0596/2016/OSM/1070 a dodatku č. 1 na část pozemku parc. č. 1760 k. ú. Kyje, díl 138 Otevřít dokument
32/RMČ/2021 k žádosti na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
33/RMČ/2021 na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
34/RMČ/2021 k úhradě dluhu za odběr elektrické energie formou splátkového kalendáře Otevřít dokument
35/RMČ/2021 k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Otevřít dokument
36/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňá kova ul., Praha 9 Otevřít dokument
37/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
38/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
39/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 Otevřít dokument
40/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
41/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
42/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
43/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
44/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
45/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
46/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
47/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
48/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
49/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
50/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
51/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
52/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
53/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
54/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
55/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
56/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s.r.o. přidělením bytu č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
57/RMČ/2021 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
58/RMČ/2021 ke schválení nových vydání interních předpisů Koncepce kvality městské části Praha 14 a Cíle kvality 2021 - 2025 Otevřít dokument
59/RMČ/2021 k novému vydání směrnice QS 74-01 V05R00 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument