Samospráva ÚMČ Praha 14

54

Číslo Jednání Soubor
54/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
55/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
56/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
57/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
58/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
59/RMČ/2013 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 Otevřít dokument
60/RMČ/2013 k návrhu na obnovu poskytnutí přístřeší bytu o velikosti 2 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
61/RMČ/2013 k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší pro žalovaného, bytem Kardašovská ul. 776, Praha 9 na základě pravomocného rozsudku soudu Otevřít dokument
62/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
63/RMČ/2013 k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech s věcně usměrňovaným nájemným pro rok 2013 Otevřít dokument
64/RMČ/2013 k návrhu na schválení ceny obvyklé za 1 m 2 bytové jednotky včetně pozemku pro odprodej bytových jednotek v objektech Krylovecká 491 - 493, Rochovská 768 - 772 a Slévačská 494 - 497 a návrhu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Otevřít dokument
65/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s realizací projektu Investice do ICT k zajištění chodu zdravotnického zařízení pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2013 k návrhu na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
67/RMČ/2013 k návrhu na pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
68/RMČ/2013 k založení Nadačního fondu pro Prahu 14 Otevřít dokument
69/RMČ/2013 k návrhu na složení členů Správní rady Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 Otevřít dokument
70/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k projektové dokumentaci na nový chodník a stožár veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 232/190 a 232/197 k. ú. Černý Most při ul. Bryksova - Vybíralova Otevřít dokument
71/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k projektové dokumentaci na úpravu křižovatky Bryksova - Chlumecká vč. úpravy SSZ, k. ú. Černý Most a k. ú. Horní Počernice Otevřít dokument
72/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení, podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
73/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby a uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby (typ A) Otevřít dokument
74/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu sítě kNN do pozemku parc. č. 921/48 a parc. č. 921/49, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
75/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemků parc. č. 175 a 2711, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
76/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části střechy bytového domu Kardašovská 670/15, Praha 9 Otevřít dokument
77/RMČ/2013 ke svěření rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 v k. ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících Otevřít dokument
78/RMČ/2013 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
79/RMČ/2013 ke schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument