Samospráva ÚMČ Praha 14

54

Číslo Jednání Soubor
60/RMČ/2021 k návrhu na připojení se k vyjádření solidarity s Běloruskem vyvěšením vlajky na ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
61/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 740/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020 o přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok Otevřít dokument
62/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
63/RMČ/2021 ke schválení poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. 2020 pro nájemce nebytových prostor Otevřít dokument
64/RMČ/2021 ke schválení ukončení nájemní smlouvy Otevřít dokument
65/RMČ/2021 k vyslovení souhlasu s postoupením nájemní smlouvy Otevřít dokument
66/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 19,45 m 2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
67/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu skladového prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0004/2021/SMP14/1070 Otevřít dokument
68/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0001/2018/SMP14/1101 na zajištění servisu výtahů v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
69/RMČ/2021 k rozhodnutí Valné hromady o výši a výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období II. pol. roku 2020 Otevřít dokument
70/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
71/RMČ/2021 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2021 v oblasti Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MC Praha 14 nebo občanům MC Praha 14 Otevřít dokument
72/RMČ/2021 k pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášeným jednoletým a víceletým dotačním programům městské části Praha 14 na rok 2021 a 2022 Otevřít dokument
73/RMČ/2021 na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2021 Otevřít dokument
74/RMČ/2021 k záměru na přijetí nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řád Otevřít dokument
75/RMČ/2021 k realizaci projektů Učebny I, Učebny II, Kamery na ZŠ Gen. Janouška - jmenování členů Řídících výborů Otevřít dokument
76/RMČ/2021 k projektu Místní akční plán Praha 14 III. - aktualizace členů Řídícího výboru Otevřít dokument
77/RMČ/2021 k návrhu na realizaci akce Oprava požárních hydrantů ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
78/RMČ/2021 k uzavření dohody o spolupráci se státní příspěvkovou organizací Česká agentura pro standardizaci Otevřít dokument
79/RMČ/2021 k uzavření dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené smlouvy o zavedení inovačního partnerství, v rámci projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/17_046/0000947 Otevřít dokument
80/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodloužení smlouvy o výpůjčce sjednané s Prahou 14 kulturní k realizaci projektu Zkrocení divočiny Otevřít dokument
81/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 221/318 a 518, oba v k. ú. Černý Most, za účelem údržby pozemků Otevřít dokument
82/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky vedení veřejné komunikační sítě pro akci PA_OK Kukelská 919-Krylovecká 494 se společností Planet A, a.s., IČ 005 37 012 Otevřít dokument
83/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemků parc. č. 939/1 a parc č. 946, oba v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
84/RMČ/2021 k uzavření souhlasného prohlášení k pozemkům zapsaným na LV 2820, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
85/RMČ/2021 k návrhu na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt Agencie TMT, s.r.o. v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
86/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smluv o dílo na dodávku a montáž bezkontaktního ovládání výtahů ve vybraných budovách ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument