Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

55

ČÍslo Jednání Soubor
100/RMČ/2013 ke schválení partnerství městské části Praha 14 na projektu Enhancing political participation of migrant youth předkládaném organizací International Organisation for Migration Helsinki dokument
101/RMČ/2013 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na služby outsourcing pro potřeby Prahy 14 dokument
80/RMČ/2013 k žádosti o výměnu bytu v č. p. 993, ul., Kpt. Stránského, Praha 9 a bytu MHMP dokument
81/RMČ/2013 k návrhu na neschválení záměru na odprodej bytové jednotky o velikosti 2 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
82/RMČ/2013 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 27 995 Kč odpovídající dluhu na nájemném a úroku z prodlení k bytu č. 19, Kučerova 799, Praha 9 dokument
83/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o složení zálohy na budoucí převod vlastnictví bytové jednotky dokument
84/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu nemovitosti č. p. 25 a č. p. 1610 při ul. Broumarská dokument
85/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu č.j.: 03/SMP/13 na pronájem objektu č. p. 1002 s funkčně spjatými pozemky v ulici Bryksova, Praha 9 dokument
86/RMČ/2013 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
87/RMČ/2013 k návrhu nového ceníku pronájmů a služeb Kulturního domu Kyje dokument
88/RMČ/2013 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2012 dokument
89/RMČ/2013 k návrhu organizačních změn na Úřadu městské části Praha 14 dokument
90/RMČ/2013 ke schválení zahraniční pracovní cesty dokument
91/RMČ/2013 k souhlasu k zahraniční pracovní cestě dokument
92/RMČ/2013 k realizaci farmářských trhů pro rok 2013 dokument
93/RMČ/2013 k prodeji pozemku parc. č. 1296/2, k. ú. Kyje o výměře 1 m 2 zastavěného budovou garáže - ulice Zdobnická dokument
94/RMČ/2013 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení dokument
95/RMČ/2013 k uzavření nájemní smlouvy se společností Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9 dokument
96/RMČ/2013 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 0026/2013/OSM/1070 na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská dokument
97/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 1852/3 o výměře cca 15 m 2 za část pozemku parc. č. 2600 o stejné výměře, vše k. ú. Hloubětín dokument
98/RMČ/2013 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1640/17, k. ú. Hloubětín s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. dokument
99/RMČ/2013 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 dokument