Samospráva ÚMČ Praha 14

55

Číslo Jednání Soubor
141/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
142/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
143/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
144/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
145/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
146/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
147/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
148/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
149/RMČ/2017 k návrhu na převedení plnění závazků společnosti MULTIMEDIA SOLUTION, s.r.o. na společnost Space 4U, týkající se nájmu části nemovité věci, chodby pro umístění reklamního stojanu S, umístěné v objektu polikliniky Generála Janouška 902 Otevřít dokument
150/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
151/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o., přidělením bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
152/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o., přidělením bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
153/RMČ/2017 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2016 Otevřít dokument
154/RMČ/2017 k návrhu na revokaci usnesení k informaci o vyúčtování dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2016 z finančních prostředků městské části Praha 14 Otevřít dokument
155/RMČ/2017 k návrhu na účast politika Zdravé MČ na Jarní škole NSZM 2017 v Třebíči Otevřít dokument
156/RMČ/2017 ke schválení darovací smlouvy pro přímou podporu projektu DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo Otevřít dokument
157/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu k pořádání kampaně Den Země s TSK hl. m. Prahy Otevřít dokument
158/RMČ/2017 k zakoupení 2 ks přenosných posedů pro Myslivecké sdružení Horní Počernice Otevřít dokument
159/RMČ/2017 k rezignaci člena komise dopravní a jmenování člena nového Otevřít dokument
160/RMČ/2017 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
161/RMČ/2017 k odpisovým plánům příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
162/RMČ/2017 k návrhu na změnu výše osobního příplatku řediteli Základní školy Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
163/RMČ/2017 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2016/2017 z hlavní činnosti Otevřít dokument
164/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění odborné psychologické pomoci v souladu se zákonem č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
165/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0279/2016/OI_OddI/1050 na akci Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
166/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem dopravního hřiště v Rožmberské ulici Otevřít dokument
167/RMČ/2017 k žádosti o prodej části pozemků parc. č. 2768/2 a parc. č. 2886/2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
168/RMČ/2017 k uzavření Smlouvy o provedení stavby vyhlídky Doubravka Otevřít dokument